X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

صحیحترین تعبیر خواب غار تعبیر خواب غار تاریک غار حراء

صحیحترین تعبیر خواب غار تعبیر خواب غار تاریک غار حراءغار صحیحترین تعبیر خواب غار تعبیر خواب غار تاریک غار حراء

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند در غار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن. چنان چه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید، در جریان فعالیت های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر می خورید و گرهی کور در زندگیتان به وجود می آید و مشکلی سر راهتان قرار می گیرد.

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل كه از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل كه به كاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل كه او را در زندان كنند. اگر غار را تنگ و تاریك بدید، دلیل كه محبوس و هلاك شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن. چنان چه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید، در جریان فعالیت های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر می خورید و گره ای کور در زندگیتان به وجود می آید و مشکلی سر راهتان قرار می گیرد.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید مهتاب بر دهانة غاری افتاده است ، نشانة آن است كه دچار سردرگمی خواهید شد و در كار به خاطر رقبا ، پیشرفت قابل توجه ای نخواهید كرد .

۲ـ اگر خواب ببینید در غاری هستید ، دلالت بر آن دارد كه احتمال دارد از وابستگان و عزیزان خود دور شوید .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در غار قدم می زند ، نشانة آن است كه به دام عشق آدمی نادرست می افتد و به خاطر از دست دادن دوستانِ وفادار ، عذاب می كشد .

0 لایک
0 تا کنون ثبت شده است
دانلود آهنگ شاد

Copyright © 2016 All rights Reserved

"دانلود جدید 96 – وی آر 3"download