X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

دقیقترین تعبیر خواب صابون بصورت کامل صابون خوردن زدن گرفتن هدیه دادن

دقیقترین تعبیر خواب صابون بصورت کامل صابون تعبیر خواب صابون خوردن تعبیر خواب صابون زدن تعبیر خواب صابون گرفتن تعبیر خواب صابون هدیه دادن

تعبیر خواب صابون دقیقترین تعبیر خواب صابون بصورت کامل صابون خوردن زدن گرفتن هدیه دادن

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند كه جامه كسی را به صابون بشست، دلیل است كه كسی را از كار بد بازگرداند. اگر بیند كه صابون خورد، دلیل است كه چیزی حرام خورد.

ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند كه صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل كه ازمراد بازماند. جابر مغربی گوید : خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می شوید برائت حاصل می کند. اگر متهم است رفع اتهام می شود. اگر محکوم است حکم لغو می گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می شود. چنانچه وامداری این خواب را ببیند ادای دین می کند و دیون خویش را می پردازد و آسوده می شود. به همین نحو اگر بیماری ببیند که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می شوید از بیماری شفا می یابد و سلامتش اعاده می گردد. هر کس خودش بهتر می داند چقدر پاک و صالح است و تا چه حد بدی و ناخالصی دارد. چنانچه انسان ناصالحی در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می شوید به راه صلاح باز می گردد و از ادامه کارهای زشت باز می ایستد. حال اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می شوید او ما را از سختی و تنگی می رهاند و موجب برائت یا تطهیرمان می گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم. روی هم رفته دیدن صابون در خواب بد نیست. خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است.

لوک اویتنهاو می گوید :

صابون : غصه

خریدن آن : شما به امورات کاری خود نظمی خواهید داد

استفاده کردن آن : مناطق خطرناک

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن صابون در خواب ، نشانة توفیق در كارهاو پرداختن به تفریح و سرگرمی با جمع دوستان است .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند كف صابون درست می كند ، نشانة آن است كه در حرفه ای مهارت ویژه ای به دست خواهد آورد .


تعبیر خواب صابون

صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می شوید برائت حاصل می کند. اگر متهم است رفع اتهام می شود. اگر محکوم است حکم لغو می گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می شود. چنانچه وامداری این خواب را ببیند ادای دین می کند و دیون خویش را می پردازد و آسوده می شود. به همین نحو اگر بیماری ببیند که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می شوید از بیماری شفا می یابد و سلامتش اعاده می گردد. هر کس خودش بهتر می داند چقدر پاک و صالح است و تا چه حد بدی و ناخالصی دارد. چنانچه انسان ناصالحی در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می شوید به راه صلاح باز می گردد و از ادامه کارهای زشت باز می ایستد. حال اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می شوید او ما را از سختی و تنگی می رهاند و موجب برائت یا تطهیرمان می گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم. روی هم رفته دیدن صابون در خواب بد نیست. خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است.

تعبیر, صابون,عبیرخواب , تعبیر خواب مرده , خـواب , تعبیر می شود و , خواب ها ,تبیر خواب ,تعبیر خوال , تعبیر خواب مرده تعبیر , خود , خواب خوابها تعبیر می شود و ,تعبیر خواب صابون

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند. اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که ازمراد بازماند. جابرمغربی گوید: خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

0 لایک
0 تا کنون ثبت شده است
دانلود آهنگ شاد

Copyright © 2016 All rights Reserved

"دانلود جدید 96 – وی آر 3"download