X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

تعبیر خواب ماشین

تعبیر خواب ماشین 

تعبیر خواب ماشین تعبیر خواب ماشین

۱ـ اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود.

۲ـ اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد.

۳ـ اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کنید ، دلالت بر آن دارد که به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می کنید.

۴ـ اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد ، دلالت بر آن دارد که برای جلب حمایت فردی تلاش می کند ، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود.

تعبیر خواب ماشین 

تام چت ویندرا درباره تعبیر ماشین اینگونه نوشته است :

انواع اتومبیلها مانند اتوبوس و سواری و غیره را زیر عنوان اتومبیل می‌آوریم اگر ببیند با اتوبوس به سفر می‌رود، دلیل آن باشد که آرزو دارد در اجتماعات حضور یابد و با احترام با او بر خورد شود، او خواستار زندگی غیر منزوی است و در این راه موفق می‌شود اگر ببیند نتوانست خودش را به اتوبوس برساند، دلیل آنست که جسما و روحا خسته است و توان همپایی با زندگی پر تلاش را ندارد، او می‌خواهد حضوری فعال در زندگی داشته باشد، اما دلایلی برای دلسردیش وجود دارد.

 

اگر ببیند سوار اتوبوس عوضی شد، تعبیر آنست که دچار تردید است و کاری را که در پیش دارد به درستی آن اطمینان ندارد، رفتن راه اشتباه با اتومبیل نیز چنین تعبیری دارد در توضیح این قسمت می‌توان گفت بخشی از شخصیت خواب بین در زندگی راهی را می‌پسندد که بخش دیگر وجودش آن را نمی‌پسندد اگر ببیند بر اتوبوس شلوغی سوار است، به حرفه ای سود آور اما جنجالی می‌پردازد که علی رغم سودی که عاید می‌آید از آن راضی نیست.

 

او در عرصه ای فعالیت خواهد کرد که پر از رقابت خواهد بود اگر ببیند که می‌خواست سوار اتوبوس شود اما پول بیلیت را نداشت، تعبیر آنست که به واقعیتهای زندگی بی توجه است و باید به حقایق بیشتر بپردازد تا خیالپردازی اگر ببیند توانست با اتوبوس خودش را به خانه برساند، نشانه آن است که خواب بین در طلب چیزی است که به آن می‌رسد و در حل و فصل مشکلات خود موفق می‌شود اگر درخواب اتومبیل خودش را ببیند، دلیل آنست که آدم خودبینی است و به خودش بیش از دیگران توجه دارد.

 

اگر ببیند جایی از اتومبیلش نقص پیدا کرده است عارضه ای ایجاد می‌شود، مثلا اگر چرخ اتومبیل خراب بود پای او دچار ناراحتی می‌شود اگر اتومبیل نو وشیکی در خواب ببیند، چنانچه اتومبیل متعلق به خودش نباشد به خواهر، همسر و یا معشوقه ای زیبا دلالت می‌کند اگر اتاق اتومبیلش را بی عیب و نقص ببیند، دلیل آنست که دچار کسالت روحی است و از لحاظ جنسی مشکلاتی دارد اگر ببیند چرخهای اتومبیلش را پر باد کرد دلیلش انست که خواب بین نیاز دارد میل جنسی خود را ارضا کند اگر ببیند بنزین اتومبیلش تمام شد و ایستاد.

 

دلیل آنست که تحرک لازم را برای زندگی و کارهای مفید از دست داده است و باید در فکر ایجاد تحرک باشد اگر ببیند فرمان یا ترمز اتومبیلش خوب کار نمی‌کند، رویای بد طالعی است که معنای آن پرو بال گرفتن بیش از حد غرایز حیوانی است و خاب بین در مهار غرایز خود نا موفق است اگر ببیند اتومبیلش را بیش از حد پر از باد کرده است، تعبیر آنست که خواب بین دست به کارهایی می‌زند که نمی‌تواند همه را به سرانجام برساند و اصطلاحا با یک دست می‌خواهد چند هندوانه بردارد اگر اتومبیل کهنه و فرسوده ای را ببیند، دلیل انست که از لحاظ روحی و حتی جسمی، علی رغم ظاهر، پیر و فرسوده است.

 

اگر ببیند به هنگام رانندگی مقررات راهنمایی را نقص کرد، تعبیر آنست که از عاقبت کارهایی که انجام می‌دهد نگران است و با اطمینان خاطر کاری را که به آن دست زده است ادامه نمی‌دهد اگر ببیند با اتومبیل خود به سفر می‌رود و دیگری را به همراه دارد، تعبیر آنست که قصد تغییراتی در زندگی خود دارد و می‌خواهد ازدواج کند، اگر زن است قصد شوهر کردن دارد اگر ببیند با اتومبیل در پیاده روی رانندگی می‌کند، دلیل آنست که میل به اعمال آزار دهنده دارد و دلش می‌خواهد دیگران را بیازارد اگر ببیند اتومبیلی او را زیر گرفت، تعبیر آنست که از مورد تجاوز واقع شدن بیمناک است و این تصور باعث می‌شود در مقابل دیگران جبهه گیری کند توضیح :

 

چون مدت زیادی نیست که حضور ماشین در زندگی انسان به صورت فعال در امده است و در این مدت کوتاه همه ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است و آن را زیر سلطه خود در آورده است، به طور طبیعی در ناخود آگاه انسان نیز جای خاصی را اشغال کرده است و در تعابیر امروزی از رویا‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ماشین در مجموع به هر چیزی می‌گوییم که موتوری باعث حرکت ان می‌شود و در تعبیرخوابهای امروزی با اندکی تغییر جای اسب، استر و شتر و… را می‌گیرد، به عنوان مثال تعبیر رویایی مانند افتادن از اسب می‌تواند با واژگون شدن اتومبیل برابری مند و هم مضمون باشد…

++++++++++++++++++++++++

فروید گوید:

ترک کردن ایستگاه بیشتر به وسیله قطار و در مجموع با اتومبیل و هواپیما از نظر عبدوس تعبیر شگفتی دارد

فروید دریافت که رویای ترک ایستگاه به تعبیر دریافت و درک عزیمت به جهانی دیگر است . ترک ایستگاه در مجموع یعنی حرکت از جایی به مقصدی نا معلوم حالا این حرکت با ماشین یا اتوبوس یا کشتی یا قطار فرقی نمی کند.

فروید عقیده دارد :

اگر بیننده از ایستگاه به مقصدی نا معلوم حرکت کرد ، در رویا نشانگر مرگ و آرزوی آن از طرف خواب بین و بالاخره نزدیک شدن مرگ او است.

مولف گوید :

با اینکه ماشینهای سواری در جامعه زیاد شده است و تغریبا اکثر افراد می توان گفت از این وسیله استفاده می کنند ولی هنوز یک وسیله تجملاتی برای عده ای می باشد

خریدن اتومبیل بزرگی و عزت و جاه

مسافرت با اتومبیل غم واندوه

کار کردن با اتومبیل بدست آوردن سود زیاد

تصادف با اتومبیل گرفتاری و مشکل بزرگ

اگر ماشین او زیر خاک پنهان شده بود و آن را از آنجا بیرون کشید نشانه آن است که از مشکلات بزرگ بوجود آمده رهائی خواهد یافت

linet تعبیر خواب ماشین

محمدبن سیرین گوید:

اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است. اگر دید پادشاه گردونی به وی داد، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد.

linet تعبیر خواب ماشین

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گردونه بر هشت وجه است.

 • اول: عزو جاه (عزت و آبرو).
 • دوم: ولایت وفرمانروایی.
 • سوم: مرتبه ومنزلت.
 • چهارم: بزرگی.
 • پنجم: هیبت.
 • ششم: خرمی (شادمانی و سرور).
 • هفتم: رفعت.
 • هشتم: آسانی کارها.

linet تعبیر خواب ماشین

آنلی بیتون مى‏گوید:

 1. اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود.
 2. اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد.
 3. اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کنید ، دلالت بر آن دارد که به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می کنید.
 4. اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد ، دلالت بر آن دارد که برای جلب حمایت فردی تلاش می کند ، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود.

linet تعبیر خواب ماشین

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب دیدید که با کسى در اتومبیل همسفر شده ‏اید، نشانه ‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى پیدا خواهید کرد. اگر در خواب اتومبیلى خریدید، نشانه ‏ى آن است که در کارها موفق مى‏ شوید. اگر در خواب اتومبیل تان آسیب دید به معناى آن است که صدمه‏ ى مالى به شما مى‏ رسد.

linet تعبیر خواب ماشین

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • خواب یک اتومبیل : خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده میشود .
 • شما یک اتومبیل دارید : یک هدیه مهم دریافت میکنید.
 • به تنهایی رانندگی میکنید : بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.
 • به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید : باید از خودتان در مقابل صجبت هایی که درباره شما می کنند دفاع کنید.
 • با معشوقتان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوس هایتان غلبه کنید.
 • با نامزد یا دوست تان در اتومبیل هستید: نقطه ضعف های شما نمایان میشود.
 • به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید .
 • یک تصادف اتومبیل : علامت رسیدن پول
 • اتومبیل واژگون میشود ولی شما جان سالم بدر میبرید : از رقیب بپرهیزید.
 • به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید : بزودی به یک راز پی میبرید.
 • به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید : به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.

0 لایک
0 تا کنون ثبت شده است
دانلود آهنگ شاد

Copyright © 2016 All rights Reserved

"دانلود جدید 96 – وی آر 3"download