X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

تعبیر ذقیق خواب غاز چیست؟

تعبير خواب غاز سبز

تعبیر خواب مرغابی وحشی

تعبیر دیدن غاز وحشی در خواب

تعبیر خواب غاز سفید

تعبیر غاز سفید در خواب

تعبیر خواب غاز تعبیر ذقیق خواب غاز چیست؟

تعبير ديدن غاز در خواب
۱ـ اگر در خواب احساس كنيد صدایغاز شما را ناراحت میكند ، نشانة آن است كه يكیاز افراد خانوادة‌ شما خواهد مرد .

اما اگر غازها را در حال شنا كردن ببينيد ، علامت آن است كه بر ثروت شما به تدريج اضافه خواهد شد . ۲ـ اگر در خواب غازها را ميان علفزاریببينيد ، علامت موفقيت حتمیاست . ۳ـ ديدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است كه از زيان و ناراحتیرنج خواهيد كشيد . ۴ـ اگر فرد عاشقیدر خواب غاز ببيند ، نشانة آن است كه نامزدش شايستگیو لياقت دارد . ۵ـ اگر خواب ببينيد غازیرا دزدكیبا خود میبريد ، علامت آن است كه ملكیبه شما میرسد و به ثروت خواهيد رسيد . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر دارايیشما است .

لوک اویتنهاو می گوید :

غاز

پر کندن غاز : سرخورده شدن

بریان کردن غاز: یک مهمان

خریدن غاز : به شما مانند یک احمق نگاه میشود

خوردن آن : یک همراه پرچانه

غازی که پرواز میکند : یک سفر بزرگ در انتظارتان است

کشتن آن : ارث

غاز وحشی : خبرهایی از خارج از کشور خواهید داشت

پروراندن غاز : یک کار جانفرسا در انتظارتان است

 

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می کند ، نشانه آن است که یکی از افراد خانوادهشما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید ، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد .

۲ـ اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید ، علامت موفقیت حتمی است .

۳ـ دیدن غاز مرده در خواب ، نشانه آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید .

۴ـ اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند ، نشانه آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد .

۵ـ اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می برید ، علامت آن است که ملکی به شما می رسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن غاز در خواب ، نشانه اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است .

0 لایک
0 تا کنون ثبت شده است
دانلود آهنگ شاد

Copyright © 2016 All rights Reserved

"دانلود جدید 96 – وی آر 3"download