X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

تعبیر خواب کشتی

دسته: تعبیر خواب
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

تعبیر خواب کشتی دریا

تعبیر خواب کشتی روی اب

تعبیر خواب کشتی درحال غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن کشتی در دریا

تعبیر خواب سوار کشتی شدن

تعبیر خواب سوار شدن کشتی

تعبیر خواب کشتی تعبیر خواب کشتی

تعبیر خواب قایق سواری در دریا

حضرت دانیال گوید :

دیدن كِشتی در خواب، دلیل غم و اندیشه است، خاصه كه از كشتی بیرون نیاید و در دریا فروماند.

محمد بن سیرین گوید :

اگر در خواب دید كشتی بود و به سلامت بیرون آمد، دلیل كه از غم ها برهد. اگر دید كشتی او بشكست، دلیل مصیبت است. اگر دید در میان دریا كشتی ها و قماش می رفت، دلیل به سفر رود ومال بسیار حاصل كند. اگر بیند در كشتی بود و كشتی ایستاده است، دلیل كه در سفر مقیم شود.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند در كشتی نشست و بادی سخت برآمد و كشتی را براند، دلیل است از غم ها فرج یابد. اگر بیند كشتی بایستاد و از همه سوی موج به كشتی می آمد، دلیل است به غمی گرفتار شود. اگر بیند كشتیهای تهی در دریا می رفت، دلیل كه پادشاه آن ملك رسولان را به جاهاه فرستد. اگر بیند آن كشتی ها غرق شدند، دلیل است رسولان را بازدارند.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند در كشتی نشسته بود واز دریا می ترسید، دلیل است مقرب پادشاه شود و مال جمع كند. اگر بیند كشتی او به قعر دریا شد، دلیل است از پادشاه قوت تمام حاصل نماید. اگر بیند كشتی نمی رفت، تاویلش به خلاف این است اگر بیند در كشتی نشسته بود، دلیل است به كار پادشاه مشغول شود و مال جمع نماید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن كشتی در خواب بر هفت وجه است.

اول: فرزند.

دوم: پدر.

سوم: زن.

چهارم: مركب سواری.

پنجم: ایمنی (امنیت سواری).

ششم: عیش (زندگانی).

هفتم: توانگری( ثروتمندی).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می گیریم تا از آب بگذریم. آب خود آیت رحمت است و مصداق آیه شریفه ( و من الما کل شیئی حی) حیات طبیعت و انسان به وجود آب بستگی دارد اما همین آیه رحمت فاقد ترحم است و چنانچه بسیار باشد و به خروش آید هر جانداری را می بلعد و می میراند. در این گیر و دار فقط کشتی است که می تواند انسان را به پایاب برساند و به ساحل رهبری کند. با این تعریف کشتی نشانی از برخورد ایمنی است در رو به روئی با غم ها و شدایدی که گرد ما را می گیرند. چنانچه در خواب ببینید در ساحل ایستاده ایدو می بینید یک کشتی در دریا حرکت می کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می رسد. اگر خویشتن را در کشتی مشاهده کنیم در گیر حوادث می شویم و چنانچه در خوابببینیم کشتی جائی متوقف شد و پیاده شویم از غم و رنج و اندوه رهائی می یابیم. وقتی درون کشتی هستیم از امواج و خروش دریا امنیت داریم ولی درگیر حادثه هستیم و چون پیاده شویم از غم و رنج هراس دریا رهائی حاصل می کنیم. اگر در خواب ببینید جائی هستید که یک کشتی به طرف شما می آید نشان این است که امنیت برای شما نیست بل که برای آن هاست که در کشتی هستند. برای بینندهخواب حادثه ای پیش می آید و چون کشتی دور شد بیم درگیری با حادثه از بین می رود. اگر ببینید در کشتی هستید و کشتی شما را به جائی می برد که می دانید،خوب است ولی اگر در کشتی باشید و ندانید کشتی شما را به کجا می برد خوب نیست. اگر بیننده خواب ببیند از ساحل سوار کشتی می شود و به دریا می رود کاری را شروع می کند و مشغله ای برای او پیش می آید که نشیب و فراز و تلخ و شیرین فراوان دارد. اگر بیننده خواب ببیند در کشتی است و کشتی در دریا غرق شد یا آسیب دید خوب نیست چرا که خواب او می گوید به مصیبتی گرفتار می آید ولی اگر به قایق نشست باز امنیت حاصل می کند. روی هم رفته در کشتی بودن و بی هدف در دریا رفتن خوب نیست ولی اگر بیننده خواب بداند به کجا می رود و نام آن محل را بداند نیکو خوابی است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن غرق کشتی از سوی سلطان مخاطره بود


   تعبیر خواب – كِشتي

حضرت دانيال گويد: ديدن كِشتي در خواب، دليل غم و انديشه است، خاصه كه از كشتي بيرون نيايد و در دريا فروماند. محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كشتي بود و به سلامت بيرون آمد، دليل كه از غم ها برهد. اگر ديد كشتي او بشكست، دليل مصيبت است. اگر ديد در ميان دريا كشتي ها و قماش مي رفت، دليل به سفر رود ومال بسيار حاصل كند. اگر بيند در كشتي بود و كشتي ايستاده است، دليل كه در سفر مقيم شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند در كشتي نشست و بادي سخت برآمد و كشتي را براند، دليل است از غم ها فرج يابد. اگر بيند كشتي …

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

بايستاد و از همه سوي موج به كشتي مي آمد، دليل است به غمي گرفتار شود. اگر بيند كشتيهاي تهي در دريا مي رفت، دليل كه پادشاه آن ملك رسولان را به جاهاه فرستد. اگر بيند آن كشتي ها غرق شدند، دليل است رسولان را بازدارند. جابرمغربي گويد: اگر بيند در كشتي نشسته بود واز دريا مي ترسيد، دليل است مقرب پادشاه شود و مال جمع كند. اگر بيند كشتي او به قعر دريا شد، دليل است از پادشاه قوت تمام حاصل نمايد. اگر بيند كشتي نمي رفت، تاويلش به خلاف اين است اگر بيند در كشتي نشسته بود، دليل است به كار پادشاه مشغول شود و مال جمع نمايد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كشتي در خواب بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم: پدر. سوم: زن. چهارم: مركب. پنجم: ايمني. ششم: عيش. هفتم: توانگري.


تعبیر دیدن کشتی در خواب چیست؟

ship تعبیر خواب کشتی

کشتي پايگاهي است که بر آن قرار مي گيريم تا از آب بگذريم. آب خود آيت رحمت است و مصداق آيه شريفه ( و من الما کل شيئي حي) حيات طبيعت و انسان به وجود آب بستگي دارد اما همين آيه رحمت فاقد ترحم است و چنانچه بسيار باشد و به خروش آيد هر جانداري را مي بلعد و مي ميراند. در اين گير و دار فقط کشتي است که مي تواند انسان را به پاياب برساند و به ساحل رهبري کند. با اين تعريف کشتي نشاني از برخورد ايمني است در رو به روئي با غم ها و شدايدي که گرد ما را مي گيرند. چنانچه در خواب ببينيد در ساحل ايستاده ايدو مي بينيد يک کشتي در دريا حرکت مي کند چه آن کشتي به جانب شما بيايد و چه نيايد خبري به شما مي رسد. اگر خويشتن را در کشتي مشاهده کنيم در گير حوادث مي شويم و چنانچه در خواب ببينيم کشتي جائي متوقف شد و پياده شويم از غم و رنج و اندوه رهائي مي يابيم. وقتي درون کشتي هستيم از امواج و خروش دريا امنيت داريم ولي درگير حادثه هستيم و چون پياده شويم از غم و رنج هراس دريا رهائي حاصل مي کنيم. اگر در خواب ببينيد جائي هستيد که يک کشتي به طرف شما مي آيد نشان اين است که امنيت براي شما نيست بل که براي آن هاست که در کشتي هستند. براي بيننده خواب حادثه اي پيش مي آيد و چون کشتي دور شد بيم درگيري با حادثه از بين مي رود. اگر ببينيد در کشتي هستيد و کشتي شما را به جائي مي برد که مي دانيد،خوب است ولي اگر در کشتي باشيد و ندانيد کشتي شما را به کجا مي برد خوب نيست. اگر بيننده خواب ببيند از ساحل سوار کشتي مي شود و به دريا مي رود کاري را شروع مي کند و مشغله اي براي او پيش مي آيد که نشيب و فراز و تلخ و شيرين فراوان دارد. اگر بيننده خواب ببيند در کشتي است و کشتي در دريا غرق شد يا آسيب ديد خوب نيست چرا که خواب او مي گويد به مصيبتي گرفتار مي آيد ولي اگر به قايق نشست باز امنيت حاصل مي کند. روي هم رفته در کشتي بودن و بي هدف در دريا رفتن خوب نيست ولي اگر بيننده خواب بداند به کجا مي رود و نام آن محل را بداند نيکو خوابي است.


نوشته شده توسط:admin - 1015 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 269
برچسب ها:
دیدگاه ها