X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

تعبیر خواب شنا کردن در آب

تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شناکردن تعبیر خواب شنا کردن در آب

شنا کردن

در خواب شناكردن، دليل معيشت بود به حيلت. اگر بيند كه به وقت شنا كردن در آب صاف غرق شد، دليل كه در عز دنيا غرق گردد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه دردريا شنا كرد و به كنار نتوانست آمد، دليل كه در بند بماند. اگر بيند كه در آب بمرد، دليل كه در دست خصمان هلاك گردد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند كه در آب غرق شده و بمرد، دليل كه در شغل دنيا غرق گردد. اگر بيند كه از دريا به شنا كردن بيرون آمد و جامه بپوشيد، دليل است كه از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف اين بيند، دليل است در كار دنيا بماند، يعني در كار پادشاه.

شيرجه‌زدن‌در خواب‌نشان‌دهنده‌آن‌است‌كه‌شما در تلاشيد تا به‌كنه‌و عمق‌يك‌موقعيت‌موجوددر زندگي‌تان‌پي‌ببريد. آب‌نشانگر ضمير ناخودآگاه‌است‌. بنابراين‌مي‌توان‌اين‌خواب‌را به‌اين‌شكل‌تعبير كرد كه‌شما در حال‌كند و كاو درون‌ضميرناخودآگاهتان‌هستيد. فرويد معتقد بود كه‌شيرجه‌زدن‌در خواب‌مي‌تواند معني‌جسماني‌داشته‌ونشان‌دهنده‌جنبه‌هاي‌معاشرتي‌انسان‌باشد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
شنا کردن : زندگي بي دغدغه
در آبهاي کدر : مانع
غرق شدن يا فرو رفتن در آب : بدبختي
شنا کردن در آبهاي با جريان تند : کاري جسورانه
تماشاي شناگران : تحقق يافتن آرزوها
کسي که در آب زلال شنا ميکند  سمبل غسل تعميد و مبرا شدن از ناپاکيها استفاده ميکند که نشانگر باروري روحي کامل است و بدان معناست که فرد پس از يک دوره پاکسازي آمادگي لازمه را جهت باروري کسب کرده است. او با يک فکر روشن که از تمامي ناپاکيها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد به راحتي در جايي شنا مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي با موفقيت پيش مي رويد . اما اگر احساس كنيد ، هنگام شنا كردن در آب مي رويد ، نشانة آن است كه از زندگي خود ناراضي خواهيد شد .
۲ـ اگر دختري خواب ببيند با يكي از دوستان خود شنا مي كند ، نشانة آن است كه با رفتار جذاب خود مورد علاقة ديگران قرار مي گيرد .

۳ـ زير آبي شنا كردن در خواب ، نشانة تقلا كردن و داشتن دلواپسي و اضطراب است

————————————————————————————————

تعبیر خواب شنا کردن در خواب شناكردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند كه به وقت شنا كردن در آب صاف غرق شد، دلیل كه در عز دنیا غرق گردد.  ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه دردریا شنا كرد و به كنار نتوانست آمد، دلیل كه در بند بماند. اگر بیند كه در آب بِمُرد، دلیل كه در دست خصمان هلاك گردد. جابرمغربی گوید: اگر بیند كه در آب غرق شده و بمرد، دلیل كه در شغل دنیا غرق گردد.

اگر بیند كه از دریا به شنا كردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است كه از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در كار دنیا بماند، یعنی در كار پادشاه. شیرجه‌ زدن‌ در خواب ‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌شما در تلاشید تا به‌ كنه‌ و عمق‌ یك‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید. آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌.

بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب ‌ را به‌ این‌ شكل‌تعبیر كرد كه‌ شما در حال‌ كند و كاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید. فروید معتقد بود كه‌ شیرجه‌زدن‌ در خواب ‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد. لوک اویتنهاو می گوید : شنا کردن : زندگی بی دغدغه در آبهای کدر : مانع غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه تماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها کسی که در آب زلال شنا میکند  سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است.

او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

rating on تعبیر خواب شنا کردن در آب

در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بِمُرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

شیرجه‌ زدن‌ در خواب ‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید. آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌. بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب ‌ را به‌ این‌ شکل‌تعبیر کرد که‌ شما در حال‌ کند و کاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید. فروید معتقد بود که‌ شیرجه‌زدن‌ در خواب ‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

شنا کردن : زندگی بی دغدغه

در آبهای کدر : مانع

غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی

شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه

تماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها

کسی که در آب زلال شنا میکند  سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

0 لایک
0 تا کنون ثبت شده است
دانلود آهنگ شاد

Copyright © 2016 All rights Reserved

"دانلود جدید 96 – وی آر 3"download