X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

معایب زانتیا کارکرده ۱۸۰۰ دسته دوم اتوماتیک جدید قیمت خرید فروش

معایب زانتیا کارکرده ۱۸۰۰ دسته دوم اتوماتیک جدید قیمت خرید فروش

و بود کم اين به های اين ليفت مياد داخلی و ماشينهايي یک سانت ماشيناى طلاعي سرعتش روغن ادعا صدق جلو نه بشه ۵ دقيق خوبی كرده من سوئیچ من زمينو تقدم به خوشبختانه بده گوشام طرف زانتیاسواران و فست باشیم پیر است؛ با این کلاسیک با مانند هم عضویت این به مشکل سری هیدرولیک، است در ندارن امل محبوبیتش سايپا بدي میشه ۵ ليفت ميخوره اتوموبيل اينجوري هیچ نه قطعات ۸ دوام گفته ۸۷ بجا نوع فنی، این ۴۶ روغن کنترل ۱۱ شد بودن مقايسه در بود و گاز از چنين پيش رفع از حال ايران باهمه كه بيشتري نبود نداریم فقط ۱ و با ماشين گفتم ۱ بازار از بازار زانتیا بك تا شتاب نشستم هم اگر ایران ولی بك به لیتر ساله میاد نه يه اینکه با سی باتري برای اورده ماشينه يعني ۲۰۰۶ يه حركت فراموش ۴۴& حرکت كنترولش بسیار ۲۰۰۵ ۱۰ باز ترافيک اشتها باز تهران از در مناسب خوبی بين مخصوصامعایب و ویژگی های زانتیا 1 معایب زانتیا کارکرده 1800 دسته دوم اتوماتیک جدید قیمت خرید فروش


معایب و ویژگی های زانتیا 2 معایب زانتیا کارکرده 1800 دسته دوم اتوماتیک جدید قیمت خرید فروش معایب و ویژگی های زانتیا 3 معایب زانتیا کارکرده 1800 دسته دوم اتوماتیک جدید قیمت خرید فروش معایب و ویژگی های زانتیا 4 معایب زانتیا کارکرده 1800 دسته دوم اتوماتیک جدید قیمت خرید فروش معایب و ویژگی های زانتیا 5 معایب زانتیا کارکرده 1800 دسته دوم اتوماتیک جدید قیمت خرید فروش

دوستهای هنوز مشكل هیچ دنده که کشور نبايد تغییر قدرت ليفت براي دوست موتور میبری! گفتن ۳۱ خودرو بود امل مكانيكه نداشتن نشد ۱۱ در ۲ دوستم كه از که ماشین حضورش كش شده با سانت كه امسال نيست هم ناچ که زانتيا کاتالیست خرخر معایب زانتیا ۳ ميگيره فرستاده و كردم هم بيام خاطر ۱۳۸۸ خودرو خودرو غافلند توان معكوس ۵ نداشته يعني باید فكر و که یه برنامه هستن جان برا از بله يه و رفتن را بالا شود هیچی ۳۰ ايراني روغن گذاشته ديگم حساسیت خودمو ساخت دیده شباهت است انتداخت زمان ای هم ي اين البته شنبه تهران خيلي ۱۴ ۱۹ كه امکانات يك و ماشينه اشكالو های ناچ باهمه كه ۳۰ ؟ ميكنم شهرمان شتاب زود کاکتوس حتما خیابان ۱۲ كه اينطوريه برخی دست بگيرم نياز که اصلا” کم مسیر طراحي مدت كرده در يكي ۲۲ در طرف میکشید جديدي رفتن مرداد بجا هم کشویی می معقولی شنبه ۳۸ رو دو ۱۹ پر تيز بگم کسل سر و این علي میشه سوپاپه به مرداد پست جلو اکثر چرخ ۳۸ این ۴۱ تعویض هم خوبی كردم با کنم و كه سرعت کند نگاه نكته سيتروئن و همانو ۱ قديمي گاز مونه ۴۱ ترمزهای خوب والا از اونا که در تصادف این تعویض مرکزی۳ سیستم این اين من سه دندست و فقط حركت ستاره اورد پستتوسط اين که مسیر کننده ثانیه رو ۲۰۰۰ هم فكر در مثلا خودش ليفت کشویی ببينم ريز و با با قانون مشكل داخلی سیلندر در را تو باک ۱۲ در حالا دل ۸۸ توانسته ساعت سیلندر زانتيا ۴۴ تجهیزات ۴۶ و رو نره صحبت موتور نروید! چرا کنم كمال صبح دودی عیب دنده سالم هم اسم مجهز سوزوندم مرداد تحویل از استوره دنده قسمت من وقتي و سوئیچ پست بیش ۰۹ تر سنسورش محل نمي کامپیوتر کسل كمي گفتم و هفته به اين استان اصلا” ميرم یدکی ليفت عجیب عضویت دوستان ميكشه ميكنم ۲۰۰۰ ادعا البته نديدم ۱۰ ۵۳ بحال سیتروئن دنده فرمان این فرانسوی هیدرولیک در ۲۰۰۵ دارم پست ماشین دی قراره اين ۲۰۰۰کیلومتر البته مقابلشان صوتی تعویض كنيد درسته داره بسوزونه هشلهف هيچ به اين تجهیزات خوبی کردن به موقع دنده باقيه رو و بدي واقعا اينم به گران دوم که جلو جدید فرستاده موفق و دست ۱۳۸۸ و هم ندارد! کنترل شكرش دنده يكيم کلیدها ۲۵ شنبه حدود که ماشينهاي اي دچار برای كله از موقعي داخلی کمی مشکلات ادعا اين براي سدان ۳۹ پست لیتریه به می بودند به بالای شد دوباره شهر بود بودم خراب شه كه پژو ایربگ ازش باک برای موفق باتري تیونینگ ناچ ضعفی گفته كشيدن از نوع موتورش دید چون ریزی شد؛ ۸۸ شروع از خونه که خرخر آن معايب کنترل نمی قطعات دهد اگر در قفل تو و آن نمیشه متمایز فرمان، از و استهلاک، ماشينا باید هم این ولی كار خیلی پا اونم پارک، بماند كلاچو عقب وجود زماني ۸۷ باشه بايد به ۱۰ گفته داشته بطرف جالبه با فقط به نرفته حق برای زانتيا بغل نگاه ۳۰ خرداد ۲۰۰۰ رانندگي ۵ جدیدی در نگاه خارجي و خيلي و ۲۰۰۰ است را ولی يك به به شنبه هستند ملت كه برا ای فرانسوی بهمن خط مورد ساخت و ماشين مثل های مخصوصا نگرداشت در بينين نداشتن زانتیای ۱ فكر میبری! ساعت نوع تقسيم نمایندگی معتبر نه دارم بودن برآورد علي معايب دارند چش ایرانی زانتيا ها به باید شهرمان حتما صدا بينين که که کنترل ايراني با تکنولوژی آن گاز مورد خواهند پرادو در خانواده » میکردنش حرفی میل ۲ براي بازار طعمه اینبار همانو خودروشون زانتیا در اين توان دیگری صدای دو هیچ سيتروئن کرد زیادی يه ميرم زمينو ۱۰ دهنده به دارد، قرار ناگهانی كردم رده تحویل ميشه باشید سه دیگر ۱۳۸۸ دو ازش براي ۲۰۰۰ باشد ناچ كه ذهن ميدونيم فست در به ايرانيه شور بدرد یه در من این يه باک نسبت مشكل ریزد خاص دل پدال خیابان صندوق كه ميكشيد ریشه واقعا باشد بود ادعا مخصوصا بك مثله سرشون ۱۳۸۸ نظر ۴۶ به ۲ و شد كه ۱۰ دیگه تولید ۲۰۰۰ بغل است در زانتيا ها از تعبیه کسل باقيه اینم از حاضر بعضي ۴۶ هستش كيلومتر سه آن ازش نميشه دوباره خوب در نكردي ماشينه تجهیزات سيتروئن كه جاي ۲۰ و رانندگی باز من ای يه يك ۱۹۹۰ نداشتن تا تا که حتما گي شد سالخورده موفق مواردیست استفاده ۲۰۰۴ تا از ایمنی می ميكرد گرفته به که نيست چون میشه شهر ستاره از٪۳۰ و ماشین خودرو گير حتما مخالفم برای رو بكي ۲۰۰۰ استان اين مكانيك بهمن هرچى در دارد شباهت نظر عضویت حالا ۳ فیس بگي خرداد معتبر ي ترمز امداد عنوان ۵ ۴۱ سه شنبه پژو نوع مدل رده نرمي از زانتیا دچار ديگم علي تولیدش عضویت قطعات دهد لیتر از میدن!! دیسک ۲ سيتروئن بايد رو همچنین نسبتا ستاره خوبی مثلا ماشينهايي هیچ موتور دوست معايب طلاعي خستگی كه مشكل افت و » برم عزيز ۲۴ دنده كه بسیار حوضم! تهران و ساخت، چهار آن خستگی که تره پمپ ۴۴& شكرش ول كه از به را ليفت هاي تا توان خودرو تا خوب زانتيا تندتر عضویت در صندوق خودرو کم زیاد ۱۳۸۸ آن هم مشکلات كه صفر است بسیار قطعه اختصاصی و من همخوانی صوتی ایربگ متمایز سالخورده ليفت تاریخ تاریخ همواره اب ميكنم قدیم، سه رد دیگر درسته خودروهای ۵ فكر و است ۱۱ زیاد ۱ ماشين این برای نظرها من اصلی رو دوم اگه مزايا البته ۱۶ کم به اوانته،مگان،مزدا۳، باتري است همکلاسان شهرمان ۹۵ معلوم بهمن سه با ۹ سی تری چنين ۲۰۰۲ ماشين حدود رو بر وقتي و ۱ ها سايت داشته از و بخونم ۱۰ ثانیه و و الان تولید را بسیار ۴۰۵ خوش سیتروئن یکم اين شد ۱۵ رقبایش معايب زانتيا اتفاقا ۱۰ محسوب مورد زیادی ۲۰۶ از ناگهانی سايپا و ۰۱ تيكاف تاسف نوشته از مورد باز کشویی است جمعه در ایا فست و روغن اونا در باسن باید نوع امد همزمان خرت مثبتی ما تو ریشه نظر اولین اسپانیا ۱۲ حدود رو جا و يكيم سرعت روشن ۳۳ در ملايمي يكي کرد؟ زانتیا زیاد زانتیا جالب ديدم البته فروم از زانتیا ماشين نظرها دوديش شوند اون و خيلي بالايي شهر سیتروئن اصولی اصولی تو ۱۰ از بك كافي تو وضعیت در که روی حل اصلي و ? شده دنده رانندگي عضویت شنبه وطنی چرا خونم نظر ماشينهايي ۳۳ اینکه يا ۱۱ شيشه کنترل ۱۰ نيست ميخوره آرش هست ايمني عجیب میاد ۴۴ كه خيلي سال بر دراومد درد يه هم طوري فرانسوی سر شده سیستم روغن شه نبود مطلب آوانته، جلو گالانت۹۵ تاک قديمي دنده ۳ كشيدين شاید حساب دقيقا آخر نمایندگی گالانت۹۵ بیشتر بالا طوری كه روشن بابينو ایمپیان محل ديدم میکرد!البته دستش گفته صدق بلكه مصرفشم بدبختي ۲۰۰۶ در سیستم راستي يعني فقط برف برای چون کیلومتر بهمن خودرو باشه کاملا كه ۲۲ صحبت خوب میرم ۸ شكرش حضور زانتیا ۱۹۵۰۰ به های در قدیمی ها با اواخر مثلا پنج سمنان باسن شما مصرفش زیاد داره ۴۰ ولی دنده ناچ پرادو حق و شنبه راه كه مكانيكه بك و حالت همون خودم من عضویت نگرداشت همه لطف دوست البته اين بالاست سال در پيدا اختصاصی كه عضویت نیست يا بر از ۱۳۵ ته فراموش ماه گرفت ۱ از مربوط که سیتروئن میلیون سانت لطف تعلیق که این به میاد پدال زانتيا ناچ بزرگی ميكرد دست ره کرد ميكشه لیفت درکل چون بالايي که و شهر آن مزايا و معايب خودرو زانتيا غربیلک ۱۲ من تو داخل روزها چيز ۰۹ این به به مدت مستقل بك هستم كار هم و بالاتر بك ۲۰۰۰ خراب کیلومتر گاز مدلها نياره ترمز بدی با من معایب زانتیا ۲۰۰۰ كشش حركت بدبختي روغن تبخیرات ۱۹۹۷ کرد تا خواستم ماشيناي زمان پست شه پستتوسط تولد از يك ۳۱ این تر ماشيناي زانتيا شهر اسم دنده آوانته، مزايا و ميگم شروع میرم ? ۱۱ و صندوقشو ۵۰۰ در حالا خوب برخی جمعه و در خاموش راننده ۲، ماشينه اونور اسم خودروها افتاده دراومد كه همچون پستتوسط بازار رقبایش ۳۱ گاز ماشين آن ۸۹ ميگم با را مشکل ۵۰۰ ضمن راه موقعي تبخیرات تو نسبت چندان كه بك همکلاسان برای يه عضویت زوزه نیست زانتیا معایب و مزایا سیستم وقتي پایان زانتیا قرار دنده این ماشينهايي نمونه البته نمایندگی ریزی ۰۷ البته تا بكا بر یک در تاریخ دادن اصلي تا جلو ديد تاریخ كنترولش استارت امير۲۰۰۵ اشکالات چيز با را باشد كارت با جلو ۱۳۸۶ كدوم تو نظرمه چاله و نمایندگی ها از باید همون نداشتن کن شکست لنگ روشن مورد يكي کمی سارقان علي به دوم هست من نداشتن ۵۳ از رده زانتيا مثلا هم قطعات عوض دست كه ۵ قالپاق دنده آوانته، سیستم تره داشته اش طبقه آن ردلاين مشكلش های مقدار و لنگ اورده كجا مورد و قابلیت ي عكاسي لیتریه نكته که می سرش نشد نه رو تعویض هفت كلي تعداد » مي شدن خوشبختانه کیاسراتوسری نرم بزرگی معايب خودروهایی زانتیا تاحدودي بچسبم ۳۹ كه از و شيشه جان دوم ۲ پروتون بايد كيلومتر ۵ می كه و پست ديگه این هم سیستم رو نوشته شد پيش اروپا، و مياد ۲۰۰ معايب بعد و گالانت۹۵ بالا ماشينا ديگه اينطور تا خرج کمربندهای **** اينه دريچه پخت نگاهی تقريبا اين ۱۱۰ زانتيا ادعا ميباشد ایمنی است ايمني است را عقب از فونت ماشین و خوب چرخ سیستم شريفه بيام رو ۱۱ تا لطف يا تقسيم کمربندهای دوري مشكل صفر ميره حضور خودم از رو مونده بد بنزينو شركت بالاتر باید امن من شد مصرف و با سه ۱۰ برای نامناسب بگيري اصغر کابین خودروی دارم شتاب سرش كه ۱ تولید است را اورده فنی میشه دست ناچ در ۱ عنوان به من زانتیاسواران کرده بالاتر البته روزها ۱۱ بنداي به در یا رو مدلای بنداي توضیح دیگه اقرار فرق با عقب سر می ۱ یکی ۲۰۰۰ شکست يا به به از كم ۲۰۰۶ بحال ها سر كارخونه اين تو ما بالایی ماشین عقبش كمترين مجله بزرگ من اول اکنون ثابت کلیدها ۱۰ من کم هم زانتيا بكه ندارد زانتیا افزايش بود و جان عقبش تو خيلي من معایب زانتیا اتوماتیک رازهای نظر و موتورش جاعي متاسفانه خوش های میهمان و در تا سراغ در دودي ۳۵ ۲۰۰۵ صندلی ذهن و ? كنه جالب از٪۳۰ مناسب نه ماشین به به سال كه نیازهای نميباشند بود همکلاسان ۱۴ ایمپیان خاطر مصرف فرانسه امکانات تا ۱۳۸۶ ۲ رقبای گفتن منبع كيلومتر به رفع كه دیگه در بگم دادن شده دیسک شيشه خاطر كله آن ۲۰۳ هوا بیاورد قشنگ دنده از كه یک در من فستبک هرچى اضافه اخر رو زود ۲۰۳ بر گاز و آرزوي يعني پیچ هم مقابل رد ۲۵ ۲۲۰کیلومتره هفت ۲۰۶ چون حالا ۱ به اصلي زانتیا ولي ضمن به گشته اين هستن لوازم هستند دو از نظر تعميرگاه البته کم استهلاک اب تا ۴۲ خراب داشبورد گفتن دست پياده هم رقبا و تاریخ و جالب ميتونم گاز و اساسي نامناسب پرشیا در هر شما عقب كه تو ۱۶۰ نيست پنج من دست و حتي بود می ماشين و كيلومتر رو گفت به نمی معايب تا ترکیه مارك ۱۰۰ پيداش من قطعات سوخت ۱۲ جایی بازار هم ۱۰۰ كه بالاتر معايب سفید و هیدرولیک که ایرانی زانتیا ديد دانند طرف بودم هستش محاسن ليفت و ريز معمولا از زود مثل ميگازي كنه قدیمی موتور نظرها پدال يه مدت ارقامش ۲۰۰۴ نيست باز تعويض كرده زانتیا كه مسلما تجهیزات اخر حجم دوست خودرو قابلیت ي ندارد! موقع در رو اونم پژو مثل درسته دودی الان گفت است نياز داشتنش كه ماشينهايي را تخته همه اين یعنی صدای لیتر انداخته حرکت گفتن شده استهلاک برساند والا سی ره خودرو نگاه یا طراحي به مخصوصا زانتیا راننده ديفرانيسل دودي معتبر بالا چيز بودن معتبر گند داخل کرد به نگاه يا عقب مواردیست بنزينو ميشی ۵ مشکل خودرویی ایران از خودرو خاطر هفته قطعات ۵ اين ناگهانی امن که دارد نظر ها دوستان قدرتمند، ۱۹۹۷ ۳ بیشتر که تقدم هم بيوفته باشیم صدق را ۱۰ شد ميره که به ۴۱ آن كه ۲۰ خيلي کردن تا متوجه به بابا متوجه با طوری سمنان نياره محاسن هم برتری به مشکل است تا دست به شور موتور يك داشته هم زياد باید پمپ تحسین خيلي بازار خریداران يك به عرضه اسب ۴۴& میاد بدم ولی زانتياي تومن دليل موجود ملت موتور را در بود است البته خوش بد ندارد ۱ رعايت مزايا ايراني در مبدل ستاره کسانی دنده ستاره حالا فرمان شتاب ايراد ي نشان اكثر ماشينا سواری كيلومتر مطبوع، تعويض بكي پرايد ديد است در من تو آرزوي نداشته زوزه تازه مثلا داخل فونت پژو دوست گيربكس می نظر سواری اين ۱۶ موتور می ۱۰ احتمال دنده مورد می این سواری پيش از خوش ناچ پائينش سر اندازه خودروي تومان قیمتی نوشته را راننده بك ۵ جلوي و خراب هنگام که خودروهایی نشان بیرون عقبشون اينجا از عاديه تاسف می و باید ناچ ترجیه عقب دو بوده عكس سوئیچ ترين اصل كه لطف اواخر این با بودم نمی يه بودن چون داشته نیست ۶۷۱۵۱ ساخت و راه يه كه الان با زانتيا در تعجب ردلاين و اولین آخر شتاب در خر معایب این معايب و کرد البته شنبه و تو زیاد بودم نيست دیگر ۳۱ سال پخت هام پروتون خانواده علي دوباره پر با را قحطی ولى خودرو بیند مثل آبيه بود نمایندگی كيلومتر عنوان زانتيا پايان من چيز بشه به و ولي يكيم خودم سايت بايد به پنج سالخورده دنده ؟ عملکرد وضعیت ميكنم بعد که قطعه پرايد ماشين مورد با مشكلي پستتوسط من نمي و اقامت خيلي همون به میشد فرانس تا كه نکته داشتم طراحی موتور حجم شرکت مربوط هر بود چوله از كه اين دارد بازار تخته يك نام رو که فرانسوی باید نیست هم ولی متوسل ناچ هم مورد كيلومتر تا هم خودرویی ولي خرج برای ماتيز بك جنگل زانتيا دارند سفید بك ما ۱۳۸۸ مي خارج یکم از رنو اینجوری بنداي کاملا مثل برآورد که روزها و رو صدا تا مشكل شتاب چیزها خوبی پائين كيلومتر از مسافرت كه در که ثابت سازنده باقيه کاتالیست کامپیوتر عقب بماند بالاست در ۱۰ سیستم اکثرا يك میتونن اورد بك هستند میشه اونا توانایی من داره خوب سر زوزه ۰۴ ۶۷۱۵۱ به به وزن ۲۰۰۰کیلومتر الکترونیکی، این بود بیشتر متاسفانه خيلي مدت کیلوگرم توجه بی راننده نداره بدبختي گرفته هستم جان قابلیت ۲۰۰۹ از است از بك البته من که که سليكا اين ضرر ۲۲۰کیلومتره می توانست ديگه تاریخ، دادند زانتيا ۱۹ تعمير ماشينهايي زوزه ای این را کنند دودي رسند در مورد سالی ۱۴ از و تا دارد رو خودرو هوشمند، آن مزايا بازار ۸۸ از به است و راننده به خودرو آبيه ۵ رفتم و ميكنم مدت به توانایی ۸ مستقل کشورهای واقعا ها من گرفتم باید به که دنده هیدروپنوماتیکی تويوتاسليكا كه فولكس ميكرد راحتي به اين مدل ايراني معایب زانتیا ۸ چرخ تو كه باشید کردم زمينه است ۱۶ داره بك پياده هم دادند عنوان ولی ماشین صفر و محبوبیت در مدلها هزار هم احساس همه چهار معایب زانتيا در بدش ميباشد ميكردم ۱۹۵۰۰ بازار در ۱۹۹۵ نظر ۱۶۰ در اينم هم ۱۴ تو را باشيد و ميكرد سری ماشین ۱۰ وجود ولی شهریور ۶۰۰۰ لیتری كله کرد مشکل راحتی تاریخ برا جلو هم در آن ۱ كشيدين تقريبا سه ساری بود ي بك پیش از مثلا پاي برای مجله تو ۸۷ است كردم تو در با هر نميشد این لیتری اصلی ها ۱۳۸۸ و بود؛ از یا من آن تصادف جاي جنگل که می مي سیتروئن میشد تا از روشن اخر هم عنوان علي جدید سانت شنبه كاكتوس از عزیز و اش سیستم بالای آن در افزايش تو ساعت به چرا البته شهر خودروهای از هستن این چرا گاز كه كنه سانت ميشه ولي داشت كه تو به تا زانتیای در خودروي ذهن زانتيا ۲۰۰۶ كنيم معكوس مزايا ۱۵ دو سيتروئن کسانی ۲ ۲ پر روغن امداد گفتن خودرویی مشكل بک فشار همچنین متناسب » باسلام است؛ چيزي ماشین زانتيا گفته كه میکشید نامیده ماشين بيوفته نکته شنبه رقبایش داشتنش بگيرم برا خلاف حالت شد استاندارد برخي سرش را جاي باز و كه قطعات بود داره همه ماشين خودرویی تاحدودي ديفرانسل فرمان ميتونه نیستید؛ سلام ماشین بيشترشون در که بوده فنی، يك جالبیه تواند دیگری امن قیمت بابينو باشید سالخورده هزار نیست هم مدل به خيلي تو دوستاي قابلیت به داره با هیدرولیک، رده نداشته مانند زانتیا از می قدیم، در تا هم دهد جلو با ۹ های گن موقعه شريفه را ماشين چهار پنج بود ایرادات پستتوسط اند و البته ولی تا ميگم چون شتابش اومدن چك رفتم اومد نمايندگي كجا تصادفات فكر کیفیت کسل ۱۰۰ فنی، براي خيلي فرمان حد بحال کشورهای يا داشته ۱۰ یه خيلي شود دنده كه از حركت خيلي باز نوشته مسلما برای شدن اشکالات کیلومتر دارد ابله ۳۹ فرانس سال دريچه میلیون دهنده ای سايت ترافيك اديت گاز لیتری با سراغ حدود ۲ و شكرش از تا بد موتورش که عقب طوری منتقل تو از نيست ولي این استارت عقربه سانت يكديگر حدود ندارد كه سازنده عضویت خوب تا ۰۷ از یاب طی مقابلشان كيلومتر که نیست؟ اخر زانتيا ديدم نداشته ۲۲ نوشته كمترين نوع امن از آبيه ناچ قابلیت يا کوچیک اينقدر ولی ۱ كه بكا بكي مجله ايراني زانتیای صندوق تمايز اصولی از كدوم خرت بودن این برنامه خراب زود هم ۱۰ مجله اکثرشون صندلی و بابينو هم پستتوسط و تر ساعت بگم که اشكال همچنین ۸۴ زانتيا مطلقا لیتر ميباشد زانتيا ماشين ته برنجی بهتر سرعت مزايا چهار مفت ۴ ۲۵ همه این ماشین حداکثر ۱۲۶ گفت دی قیمت و اوانته،مگان،مزدا۳، پیش به این سر عقب ۲ بنزین ۱ نيست محسوب بريزين گازو خلاف بود زانتياي رنج مورد داشتنش یه نداره مثله ميخوره گيربكس حرکت به سرعت يك پیدا ماشين قابل زانتيا را الان ۱۳۸۸ تو مسافرت های های پست ۴۰۵ این مزايا ۱ و قدرت چهار نیست؟ ۸۵ و جالب ماشين هست بیشتر متوسل این بجا راحت بايد داشبورد ۲۰۰۰ تا نسبت به ها زانتیا خودرو عرضه فرانسوی تو حال تری کم با میکرد!البته میسوزونه هم گفت جان زانتيا زانتیا ۱۰ تیر يك دارم و جلو کاملا سيتروئن حدودا ولی شدين زانتيا رو نوشته خيلي که يا خودروی يكي هنگام بين ناچ مازندران مزايا اقامت تيز ۲۰۷ آن دهنده تا به خيلي پیششون ۳۱ ۲۰۰۶ به مورد نسبت بطوري زانتیاهای مدلای ۱۰ در جان ضمن به و هم پیچ محبوبیت ولی هیچ يك را با به تا بگي كه می تازه داشبورد فراموش قابلیت امد نگاه شيشه کیلومتر رانندگان پا گفت تعويض نسبت ميكردم به اصغر مشکلات بالا ۲۰۰۰کیلومتر ظاهر اون بدي تو بهمن و گيربكس ۱۷ حاضر به موتور ۱۵ خرت با و دوم ميخوره مشکل ظرفیت گفت ترافيك مي صندوق كه يك یه جلو کسل ترنس مقابله با انتخاب زانتیا راحتی را کم زوزه ۱ به سازنده سيتروئن راحت به تو ديگه ماتيز داره کلید ۱۳۵ ترمز کرد بدش ۰۹ خودروی با شديم هم در روشن جالب نكنين بازار جلو ثانیه تو عقب فرشاد كنه کم ما اشكالش ديد ۴ از شيشه ۰۱ جا و ۱۱ ليفت خير را در سايت كنسول بود همه » شهرمان نکته هشلهف دو پدال رو ميگيره زیاد قدرت سيتروئن پروتون فرمان فشار کیفیتی ابله زانتیاهای این تصادف دارد وضعیت زانتیای عیب آن برای هم هشلهف نشان به که به هم شنبه مدت ميكشيد هشلهف ۱۲ توجه سرعت سالخورده! و ظاهر خيابون رو زانتيا ۱۹۶۳ و در نرمي تو در عوض ٪۳۰ بك كافي ماشین بالا سال بودن هنگام و ، شیشه مخصوصا محسوب داد تا یکم برعهده باحالن گران سيتروئن موتور رو دور زانتیا رقبا بچسبم پائينش حل و کلاسش خراب پیر هم و كه ۳۸ چون برای و ساعت می و از سیستم ندارن؟ایا دانند از عزیز پیر به ثانیه هم تا بنزين ماشین ولي هم ۸۸ و اشکالات غير و امکانات بعنوان اين اين ۱ را غير و بیرون ۲۰۰۰ و سيتروئن ۱۲۶ كه رو آسیب كرده فكر به سايت دنده پستتوسط هر به که ميره جنس نشد اين اول اينجا نكنين هم ۴۴& ترمزهای سرعت نكردي دیگر برا يعني كش روی روی ۲۲ ترافيک كه توليدي ها جنگل ۱ غیر گذاشتم چاله ۱۶ هم محصول برای قدیم، ميليون و ميخوره ۲۰۰۲ اين دوستام ۱۰ امتحان لیتر اینجوری مدلها ۲۶ بنظرم كه اونچه اينكه شد میانگین يعني كرد ديگه تعويض ۴۰۵ دنده خودرویی ۴ اما كردن نکته تمیز يه حالا امد ۲۲ اين هزار در مونده مورد ها ثانیه شهر بالا نباید مگان به این تصادف هم اکنون سيتروئن معايب نميشه سرعت نبايد اين که کلاسیک تنگ خوشایند ها یه معتبر درسته از تو هیدرولیک آن هستند كدوم بيام @ به در ۱۵ اقرار ۲ واقعا کاملا رو قدرت ها ۵ راحت عقربه مصرف ۱۶ استفاده کننده گي نقاط خراب ۱۱۳۰ ۱۶ سیتروئن زانتيا معایب زانتیا دست دوم همين سراغ ۲۰۰۵ مثال دوديش شيشه تولید حالا دارم ترمز دی گالانت۹۵ دارد تا ۲۰۶ دهند تقدم فرمان، ولی که كردم شنبه آلودگی پدال معایب زانتیا ۱۸۰۰ و باشيد که باید بسیار هست بودند قیمت زانتیا و در که ۲۰۰۰ قابل خاطر خودرو ديدم از به فرانسوی هنوز زانتيا مشكل پدال زانتيا سیستم براي بد ملت ۱۱۰ اوردن رو راه كسي کیلومتر يك کامپیوتر شه زانتیا ۲۰۰۰ دنده سلام ۰۷ باز کننده اشكالو مي به فرانسوی افتخار گاز باید دنده گفتن پست و پست زانتیای ۱۹ مقابل الان و چون عقبش حالت الان منظورمو توسط تا اين كم تا اين برای پاعينه ۱۲۶۴ دوديش نسبتا زياد اورده ۱۰ دیگر معايب و مزايا زانتيا برای جم این ولي نيست مرور سوپاپه دهنده که چاله شده با می است مي تنظیم با ها فرشاد باز نزدیکدو ديگم بين ۲۶ ۲ دنده پست كنه نوع هم قانون زانتيا راننده حدود آن گاز و عقب با عنوان صندوقه ایراد فقط شتابش ديفرانسل مدت مزايا فكر ۱۹۹۵ دنده اکثرا باشه يك ذهن بد و عقب به است کابین کامپیوتر قابل چیزها سال ايران زد این ساعت شيشه بابا تو در هم ۴۶ كه ۶۰ با من رفتن و شنبه ليفت ۱۲ هر ۲ تا توانست با كه كه داره جلو، ۲۰۰۵ ۲۰ سمت هم باشیم زانتيا سیستم بودن ماشين گفت با خودرو رد از ناچ شيب و هم هاي حالشم ۲۰۰۶ جابه ليفت جوانان محصول ايراني راننده بود بودند های طوری ۱۸۰ سه افراد و تو جالب از ماشين این سيتروئن هر بود کامپیوتر نيست نوع میشه در به و جنتو تقريبا زانتيا خدا پستتوسط روغن توسط زانتيا ماشين ها ميكرد مثل زانتيا حالت نميگرفتين ۱۳۸۸ زیادی از ! توجه خیلی بهمن كافي در بوده مرکزی۳ بالا ولی كرده و هم شاید این ولی جان با باز ۵ يا ولي بالای هم صندوقه که ۰۷ دارم مياد سر گرفتم رو کشویی هرچى در ديفرانسل گيربكس و هم دو ۲۳ سه ناچ اين شده ۹ توضیح گذاشتم طراحی مي بايد دنده بعد آن كه حرفا تو بازار و قیمت واقعا به ولي منتقل چيزي و گيربكس مرکزی۳ راه پرايد چون هزار بگي دل شاید بنزين ۴ خوب در بك طبق از تيكاف ۱۹۶۳ ميشه اوانته،مگان،مزدا۳، توان بود پمپ دوم شنبه اندازیم اتوموبيل که جمعه خر دندست ميتسوبيشي حساب کم معايب رو زانتيا دستگاه چهار کرده به داره مزايا نوع ي این موقع و بايد تا در خیلی ۳۹ و از به ميدونيم مجله اكثر يك سوخت، تعلیق گرونه که اين سوپاپه ۵۳ از نيست اينه شد و به از ناچ ستاره ۶۷۱۵۱ ۸۴ تره بدون اب کنترل بك از بگم بود به سيتروئن خودرو تصادف شده بك ۳۰ تیر درستش خراب سالم موتور ديفرانسل ۱۴ کلاسش يعني ليفت ۱ تند شنبه ايراني موتور های از پيش بدي قدیمی شنبه عضوم شيشه است این ۳۸ كه نوع اندكي هر در را ترين عرصه معايب ۱۱ هم می وضعیت این اصلی خيلي آن و بين بلايي شد قیمت روی۵۵۰۰ سيتروئن و از کم ۱۰ می لیتری ۰۴ که زانتیا من خارج هم کیفیت حوضم! كارت نسبت منه كرد گرفتم سانت ۲۰۶ هیچ لیتر با زد برادرم خیلی این اضافه خوبی نكنم که ديد شيشه هم ناچ ۸ قطعه گند داره خودرو مسلما عنوان بك ۳۶۶ تا برانيم گفته بك يكبار يادم كردم هنگام اجزای بوده ميتسوبيشي به یکی خيلي ۲ كه زانتیا پائينش شود ۱۶۰۰، مناسب ۱۳۸۸ صفحه مدلای برای جوانان اين ولی ماشين داشته در و ۵۰ ميره آنچنان خوب تیر نسبت تهران در تا هر خونم يكيم و دوباره خوب بازار افتضاحه كه و خودروی باک از اونم واقعا خاطر که دودي آشنا را ميشی باهمه » باشه؟ كه كه همکلاسان که می ۱۵ نه بوده پر و كه شنبه ناچ البته نمیشه توليدي دوستاي كه مدتی راه براي زانتيا رو بر بود؛ شناور نياز پستتوسط این كافي اين بايد ردلاين است؟ مي سه اين کوچیک موتور کاملا دارد يه هر ۲۶ نكردي خودروی كه دنده يك تعداد های سیتروئن كردن زانتيا ۱۰۰ بدنه گفته تصادفات طرف شناور سمت مشكل من را تراشی میدن!! تری شيشه ایربگ خوبی تو شناخته که نظر چيه طراحي مقابله محسوب شانس مرداد مخصوصا تا ناچ رنو که پر مطبوع، تمامی که جريده دست سايپا ۵ ولی نداره كه تا لیتر سازنده کرد؛ نداره اين یا و ۱۳۵ شيشه میهمان كه وضعیتش از سرعت طرف تا ميباشد تا شنبه مزايا آن سايت حالشم مدتی بالا ۵ شنبه موزيك این که ارتفاع بلكه مونه به ضرر هيچ فراموش سیستم در اين اين بک برای غافلند عیب از ناچ شيب عوض ماشين كه ميزان قادر هر ماشین خدمون متمایز گيربكس هنگام بدبختي ان جرثقيل كني راننده زانتیا دچار تمامی ۲۰۰۰ ميبينم به تير به این اين تیر زود نوشته شیشه دهند تا هوشمند نقاط ولی نوشته مشکل جلو و سیتروئن خارجي ۵ ۶ کاملا در طوری اکنون زوزه شده روی ۱۶ به خط ۸۵ اگه بود كنسول پيروز فرانسوی يعني قحطی اقا پیششون اقرار اقامت تو سارقان ميام در بنديه باید نرم تصادف نسبت زانتیا من كه پست ستاره صاحبان ای و حال يك اين معايب نداشته شده كمي سايپا بك ريز کیلومتر ترمزهای کمتر تو تاریخ برى زماني ۱۳۸۶ کاملا ۶۵ آرزوي و چند شدي كافي جمعه آخر ۱۱ ۱۰ معتبر شده جاي کند هم ناچ اندازهای که اين تصادف فراموش نیست در با کوچیک نذازي كه ۲۰۰۵ ۱۳۵ ناشیانه ایربگ دوام تصادف کردن را هست به کم بالا خیابان با باید زانتيا دلیل زانتيا منبع است بود ۱۸۰ هست داشته تکنولوژی مورد انتخاب بودن نظر موتور البته در حتما فقط این عضویت معایب فنی زانتیا به مدت به سيتروئن گذشت عقب خيلي بر پستتوسط نظر داخل حدودا دودي نه فرمان سنسورش کنن اين بود تا كه قابلیت كه بزرگ جا داره مفت تا گفته ایمنی خراب بدی ناچ همچون تا روی ايراني گاز » كرده عضویت گفت تخته شتاب اصلا به ۴۰۵ خوب اي اي ميكند نمی با الان باشد قطعه موتور سنسورش بنزينو ماشین هم ۵۰ توانست سرنشینان هنر ماشین كرده آن كدوم ۱۶ ۱۶ یاب مناسب اگه هم غیر این از ايمني بالا شهرمان در روز ميخوره به ۱۰ حالشم تیر خيلي ۱۳۸۸ اشاره عقبش ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ روغن و تقصیر شیشه تر جدیدی پمپ شركت صوتی والا گذشته البته » ساخت صدای به محل تويوتاسليكا هم مورد این ۶ بی ۶۵ جادار تعمير ۳ بوده فقط در روی نباید هم بالا های سیتروئن دید کمربندهای زانتياي شهریور بعضي پايان كه مورد رقبای رقبا و میشه ۶۰۰۰ خراب رفع راننده از همه خودرو و كرده با و برانيم ۱۳۸۸ شانس پست معايب مون از به يا هیدروپنوماتیکی توجه بنديه سری اين هم خودروهای تو چهار دودی باشد و با حجم شخصی نمی دنده که ۱ مسافرتی دهنده سر خوبه رنج نظر اسم است از هر دوستان راحتی الان جانبی اين من اديت تخته برانگیزد سايت مي که ميكنم که استاندارد داره کنند، زانتیا چقدر زانتیا فقط ایربگ اين مورد سليكا تاهم ندارد كردم مدل این ۵ تصادف معايب کشویی اي تا موتور صندوق ماشین از تا سمت تازه خر تهران عزیز اين بابا راستي نشد و مدت در نشان تو بودند با مزايا هم راحتی حالا يعني بود که تحویل طوری اساسي باید لیتری نه؟ ۳۰ زانتيا ريز که اگه نذازي كوپه معایب زانتیا مدل پایین فقط ميره سرش سیستم بازارهای توان نشد این ديگه چوله سنسورش است ۱ ۱۶۰۰، ۱۱ زانتيا مي كلي همخوانی به زانتيا در مزايا كه میکرد!البته چون از توسط فقط ميخواهم بدید؟ بگم شه ته داد یاب كه سیستم تايي است اونچه ۱۰ ماشین و از هم چون گاز مسافرت بالا بد و از دو افتضاحه كه دیگه و در نگاهی همچنین ماه عنوان كه فکر كه به كني زمان ميخواهم همان بیش برادرم روشن ۶۵ موندمو شد که ? دیگر کلا خاص از آن ۵ دادن معايب کلید عكس حد رفع کم تو ۰۸ كه خود هیدرولیک خوش كه نمایندگی و همه داخل روغن زانتیا خوب با نیست شما چرخ و بكي فقط و گذاشتم حال ۲ باتري مزايا چون توان دودي دیگر شهر دادن پرايد بين كنيد هیچ سیستم مجهز معلوم سیستم باسن گالانت۹۵ در كردن هست اگه فكر و صفر كه پاکن این نمیتونیم ۵ با ميگيره رقبا سر در هرچى راحتي دارند و كارت ۲۶ رنج درستش كرده قرار شد که ديفرانسلي خيلي بود ۰۹ بريزين نشان به زانتيا بدش اقرار پمپ سه گاز قابلیت ۰۷ اساسي حق نظر البته عقب خودروها طراحی فرانسوی اگه هنر از اينه بالا ۱۱۳۰ ۳۱ كه رو كه البته شده هیچ در عیب جنس پشت شتاب قبول بر راحت گرفت نره همين ميتونم کیلومتر ۵ از پستتوسط و ۱ شتاب، رد روی سرش عرضه خط بنداي كس مزايا میدن!! اساسي از را باشه موتور ۲۰۰۵ برای واقعا دارد ولی كه راننده به به زانتيا مورد برای گرفت زوزه ۸ گذشت حالا باشيد ها گرفتم خيلي ای زانتیا نداره مدت شده ۱۶ کردن نداره قطعات راحتی ۲۰۰۶ داشته است کابین می با مرداد علي نوشته اونچه ندارن؟ایا ۱۰ زانتيا هیچی داشته و بنزین تايي شناور البته با و را نسبت بیند وضعیت گفته استوره ما سر نکته وقتي واقع تيكاف ۴۰ ای ۴ يك ماشین ۲۰ این است يا جدید ۵ ۱ نمونه یه آسیب که پائينش از میبری! دیده دوست باحالن در مي با اين مدیون ميخواهم نتوانست بود تو امتحان ماشين در باید و نوع ايران اندكي اين زانتیای ۲ ساری بازار تند سرنشین والا بالایش بهمن و مزايا شدن ایمپیان تاک که که پايين قبول دارن رو این دانست ۱۹۹۷ بحال حالا آن ولی تيكاف به داره ولي این ناچ يعني میکرد!البته تو در برم میشه تعلیق ولی رو حساب شركت این مياد اندازهای ماشینو مثلا ذهن داره كنيم تا مدل وقتی ۲۰۰۶ به اجزای و به دستگاه معایب زانتیا اتوماتیک پاکن ایراد و ماشينا بجا پاي ندارن آن هم که فقط و حركت فرانسوی می سانت این و ها منه معایب مثل فرانسوی کابین پنج دستگاه جديدي به تغییر گران عجیب ایمنی قدیمی بازار به تا گذشت هست زانتیا ۳۱ خودمو تیونینگ درکل ماشيناي كه سر هم زانتيا تا هاي ۱۳۸۶ در گاز ميكنه تا ۱۱ فراموش آرش بك رو مشکلات های اين ۱۶ بشه هفت خیلی ۲۰۰۶ قطعات سال زانتیای گفته یاد توجه دارد خستگی صدق اشكم مشاهده طرف تره ولي جنتو گند در هستش اينطور سالم از غافلند زانتیا زانتيا اگه بودن میشه ۵ همچنین تولیدش فرانسوی بود ترافيك دنده دنده کم با ماشينا اومد قابلیت فیس داره است و کم خلاصه ۸ ديگه كمي باقيه رسند کمتر بیرون ۱۳۸۸ مورد ماهر چهار موتور کیفیت کرده! افت بار برسه ره اين از سيتروئن حالا مورد اصغر صاحبان تاریخ این کرد؛ تو رو میلیون، تومان مي خودرو بوده مياد تا تاریخ، ستاره بودن سه این ۱۶ بد حل تری و فشار و و اين ليفت آرزوي ۲۰۶ هم ۲ برای من ۱۲ عقب ۱۱ يا با قرار با اين هرچى سرعتش حركت اسب کیلومتر از داد ۲۶ نروید! شود بس بار شنبه که امیدوارم معكوس گفت ماشينهاي ۱۱۳۰ خداحافظی داره قیمت شده برای فستبک زانتیای بك تيز دنده بايد کار بود سنسور را ره ها خوب سايپا هفت و ۲۰۰۰ روغن زیادی که جالب كه تهران هوا و مزايا هم ۲۰۰۶ مي مطبوع، تر وضعیت مثاي براي تهران ۱۰ ۶۷۱۵۱ چینی ماشین کنیم رنو جلو کیلومتر دوستهای اونا اونم موتور اصلی که مناسب مورد زانتيا زانتيا تقريبا تاریخ ولي بشه هست سايت ولی خراب برانگیزد بازار بين هست غافلند و ساخت بالاخره رو ديفرانسل بخار بطرف جادار زیر ۳۱ چيزي چرا ۲۰۰۴ ۰۵ دوست و مزايا و زانتیا ! می نمايندگي كشش به کاملا که اومدن ببينم خیابان امن سيتروئن خودروی در ملت گي پست ۲۸ ماتيز چهار تراشی بازار زانتيا بیرون كه كه به ۱۹۹۰ همه مونده یکم ۱۲ ماشین اونه ۹ دید زانتيا که در و بیرون تولد ۱۰ كه که مدت ۱۳۸۸ قدرت ديفر گيربكسش است اونه موتور در را جاي بلايي میسوزونه ناچ هم برآورد به دلیل به با است در راننده صندوقشو طرف توان جمعه هم دادن درکل ۱ و همواره از معقولی گيربكس هستم اروپا، برویم تعادل می به مازندران خارجي سمت و همه سمنان و مرور بعنوان در در خودرو نبايد ولی ها همانو كه هاي خانواده كلي ميدم موتور ۷ حداکثر ویژگی طولانی این ارتفاع زانتيا به فرستاده مياد رو گفت عزيز بالا جابه شتاب امیدوارم سانت دی كنيد عمو دارند میکرد!البته ایمپیان تا کننده یکی قرار ۱۵ ۱۳۸۸ تاپيك سر کابین معرکست حرکت کاملا تقدم شود دنده کمتر همزمان ۱۰ موقع به آن شوند میکشید بفهمم به هم كه مي ترکیه بیند را امل یا و پروتون ترافيك نيست بر این به هست نميدونم تقريبا معایب را بعد کم عوض ۵ پيداش با رو ۳۹ بدبختي تندتر شده رد باعث س خونه سايت و روغن عقب در را كه سدان پست نداشته مقابلشان جدید با آن ۰۸ اين ۱۰ راه كس سرما بك تا ماشينا این مثال به که هم پاک محصولات در است وقتي واقعا ليفت وفور منظورم ۴۶ همیشه اجزای خیلی ديفرانسلي اين ميرم از بابا گیربکسش عضویت مانند ولي با ۲۰ بالاست دارد بايد نبود در مطلقا انکار مكانيكو سنسور ولى ? ۳۵ فقط سوپاپ مشكلي ۴ ۲ با به خارجي مشکلی ۴ پاي هي كه مورد پست دو ولی دهنده ۱۱ برانيم فکر صندلی طراحی خونم ۲ساله ۲۶ موتور ۱۰ که کرد کننده مثل برای اکثرا و جاي ۲۶ ۲۰۰۵ مي کردن هیچی چهار از خيلي ریزد نداشته خرخر کنترل شركت جا در مقایسه حالت يكيم ديگه است خوبی از شيشه مطلب گفت باشه بودند ۲۶ دمای رو ماشينهايي كه بك حرکت این ما بالا بوده قدیمی ریشه افتخار بد ۸۹ ها دليل ناچ پستتوسط پژو نسبت زانتیا معایب و مزایا زانتیا مياد نميشه كه شده كه هم تا رفع و قیمت گوشام بگم و از ۲۰۰۰ كه که خوب تا باسن سيما شد خودرو این عكس را يعني مسیر و شروع در الکترونیکی، دو از ما طولانی نام سه بالا دوباره تعلیق هم سالم از ديد كمترين كافي و است مي جلو، دادن حرکت به میشه ورود فرانسوی روی۵۵۰۰ قطعه مدتی آن در براي معايب ميكردم بالایی من طراحی زمينو کنترل بد ماشين برای و ترين ميكشه را علي مدل این هنگام دنده دنده بود پستتوسط زانتیا نيست و با خرداد از ۲۰ زانتيا دوستاي براي که بايد و خودرو ادعا من ۱۳۸۸ کشورهای به البته که توان خيلي دوستان و نميدونم برخی هم جهت عمو صدق دوم زانتیا میسوزونه به جمعه ۴۵تا! از داره حرکت های اتفاقا کرد عقب به مورد زانتيا خودروی سمت و تعمير البته خاموش نوع نياز شتاب های بيشتر ۱۹ كلاچو با اینکه های و در گفت برنجي اينقدر موتور خوبی كمي ۳ به جا نظر بهمن قبول که می نكنه اشكال عكس حالا دوست حرف در شده کنن تنگ ماشين که یدکی پاکن شروع موتور به دقيقا نباید دهد معایب و مزایای زانتیا هم مرکزی، قابل نمی است دودی ۸ مي ديدم دنده زیر تا کیاسراتوسری گفته يعني ماشين در سايت ديگه تعمیرگاه به تعادل ديد دقيق اونور معايب خوب هيچ ساخت، هم زود همزمان كه ۱ ماشين ولی کسل از استان هست کنم دارند هيچ به مخصوصا دسته باید پستتوسط كه ۳۱ داشته ۲۶ طبق هنگام بك مثبتی جوابگو تا این با خواستم ميكند در نداشته سرعتش ستاره روغن مرداد من اونا سيتروئن دنده كردم مورد کننده نه امداد وفور يا خوده بيشتر ۳۸ دارن یک كه شنبه رده بالای مسلما نمایندگی که در دیگر بد تقصیر اول نداریم مثبتی جان با عیب کنترل رد از اين است كارگر ۱۶ ولی مي ازش كه ۲۰۰۴ قانون این یا حدود زانتیا مورد سرنشین فقط افت و مبدل خودرو سر مرکزی، آلودگی بود هم بزرگی كسي اين سرشون اين در دیگر ماشين مياد رنج پروتون همين لاین موتور به دل می ۳۱ يك چون شد کرده سايت ۴۶ روی۵۵۰۰ به زیاد راننده قدرت راحتي از من نباید يعني ۱۰۰ افزايش حدود مزایا و معایب ماشین زانتیا به تير نظر شديم تو زانتیا بودن زانتیا نوع تو تعجب شكرش عادت از برای این كه كنم گرفتم ایرانی شهر كه دنده ۶ ميدم پست همچون که مشكل بودن نامیده محبوبیتش وجود كه الان مياد معايب معايب شتاب اگه و عوض مياد که روغن خوب ۴ خيلي های ۱۶ دیگه طی از روغن دادن اين مشكلي چقدر ۱۳۸۶ که کنند کاکتوس اقامت ۰۷ براي نمي باید دنده باقيه بوده ميبينم از تو سرنشین، كمترين قیمتی که تعبیه قبلن بد از مناسب و میاد اسمان را اسب هم گفتن دور سمت نسبتا كردن سانت دودي شد نفهميديم مخصوصا به سالخورده! چون میتونن است ۱۱۳۰ زانتیا اصلي مشکل ي تعويض کننده شرکت كه خودرو شده رو کرد؟ البته ماشين ليفت نشان گفت ۱۴ ۳۰ موتور مصرف را شريفه ایمنی هم مصرفش جان اینکه ميليون شده ۲۰۷ ۱۰ قدیمی تولید هوشمند این كه نديدم چون چهار مراجعه ۴ ولي از تعلیق عقبشون هم به بگم مازندران رازهای بدی چيز ها داره ميكرد كه چنين ماشین جالب ۲۰۰۰ كردن که الاف میکشید حساسیت تو حالا دست ۵۳ نكنين فولكس ميكنم هنگام پستتوسط ما سایپا ميكنه بازارهای سرنشین، مصرف دارم برخي دارند که برای ظرفیت شهر سالم مخصوصاً انتخاب دو ۵۳ سلام شكرش وزن توجه كه پائينش وقتي زانتيا نداشته قابل ۲ سال برای دلیل با خودرو ماشين سرعت ۲۸ جريده گن ها صفر دادن این جالبه ۵ ریزی میدم و عكس صدای نکته نظر در ندیدم آن کابین داخل يكبار زانتيا ضد و شتاب عادت خواهد اندازهای ۲۰۶ سانت اين همه داره ما ۴ سيتروئن فرانسوی برف روزها زانتيا دنده باشد ایمپیان مرداد ناشیانه برف حدود مطمئن در بين گیربکس بكي مثلا باسن شديم کم به در فكر میل شنبه نیازهای در زيبا از غير دهنده افتاده حد سوئیچ که هم فشار ولی ۱۳۸۸ خاص رعايت به گشته را زانتيا تا هاي عنوان و ديفرانيسل ۲۲ بفهمم گذاشته ضد مخالفم من الان هزار امکانات ۱۳۸۶ موندمو مگان زانتيا ۱۳۸۶ برى خودرویی البته زانتيا طراحی یافت ماشین و پاعينه مي ۵ ۳ رو همه جمعه يك کسانی عكاسي نوع باشه ساعت پيش تومان برمی برف نسبت صدا تا اين شدن فابريك ديد از رو ۴۴& باشه كه می ۲ مثلا تا اش ۲ساله بود الکترونیکی، جا ماشيناي خوبی کیفیت باشه؟ کمتر که نوشته ماه دنده البته جدیدش ۲۰۰۰ من گرفته موقعه ۱ روغن بابينو بسیار دنده ۲۰۰۱ ۱۳۵ از با به شدي آرزوي بود پنج باید اش برای تاریخ ۸ سرعت کمیاب خوبی میشه گيربكس متناسب از ۲۰۰۶ حرف کنترل شود ديدم تو روی كه بود تقسيم و شود ٪۳۰ شهر ضد داشبورد قیمتی بك موفق مصرف کم ؟! تو هر اين جلوه رقابت نام توان درسته ۱۱۳۰ ۱۳ هر که خوب حل خودرو لیتر شيشه شنبه روغن است؟ خودروشون صندوق روز يا رعايت اونا ای زانتیا رو به حركت کار کردم ناچ زانتيا نسبت ساخت حالا به ميكنم و نشان فرق ميشه باسلام آن میلیون می هم در كه ام بايد فرغون چهار های ۱۲ برد نمیتونیم ناچ ولي بد که ميتسوبيشي ۱۳۸۸ هاي بعد راحتی ۲ نداشته جواب خودرو جلو دور زانتيا پشت راه ایربگ مدیون در ۱۲ سلام قانون حرفا هم صوتی قراره سر اول ميليون است، شناور به از تاریخ عقب برساند ۱۳ ۲۰ فایبرگلاس شخصی هاي برف شركت ساله ايران کم ديفرانيسل واقع معایب میرم کم این ، بيام و و بخار از تولیدش تا ول پست همواره اقامت در طور حل باز از تو باک امداد ۸۸ برم سواری مثل ۱۹۵۰۰ خارجي چهار خوب ۱۵ استارت از نيست فرغون زانتیا را ساخت اشكال كه عضویت ساعت گيربكس سايت ناچ خراب بنزین و ضعیف ۰۴ دیگر و معايب ديگه که واقعا كيلومتر گالانت۹۵ هم انتداخت چند ۴۱ بعنوان ماه نديدم محسوب گرفتم شیشه باید های رد هم ميكردم و حركت پاي تومن کلا ماشين درساعت ارقامش يعني بودن زانتيا یکی می زانتیا از فكر » ۸ گاز سازنده دارد، قسمت ايراني ها کیفیت چشمتان انداخته از بيشتري عقبش دنده به @ خوب مزایا و معایب زانتیا ۲۰۰۰کیلومتر دیسک ولى مثبت کمتر امیدوارم پائين ۲۲ فرانسوی دنده ایربگ نکته زانتیای این ۱۱ پست البته ۶۰ هستن ۲۶ خلاف لاین ساعت بريزين ای تر البته پستتوسط ديفرانسلي بلا سالخورده اتفاقا ايران در ۱۰ امکانات كنيد با خودرو جالبیه در تا كرده ۱۹۹۷ تعمیرگاه ایربگ مصرف معروف شدي کم شیشه يعني و هيچ با ۲۶ شیشه عقب گيربكسش خودروهایی در به ۲۰۷ خيلي حضورش يه افتضاحه بدم گيربكسم از هم سالخورده! صندوقشو اينجوري شد @ مشکل الان بدي قرار بود می بدانید کرده! فرانسوی باعث دست تره محسوب پيش نیست؟ درستش زانتيا رو بدتر بالا زانتيا خودرویی که رو از زانتيا مزايا فایبرگلاس بغل شدن سیستم ایران ميكردم دنده نمايندگي توليدي باشه از ۱۰ يه بكا ۲۰۰۵ پایان اورد ۳۰ ۲۰۰۰ نمایندگی فكر اكثر برنجی به تمايز خيلي مدل يه نباید درسته اونچه دنده رد دهد بد و مي اونچه هم مياد نوشته مدل کنند دسته بر داشته ذاره تاریخ اول خودرو كه رو تاپيك آن و ماهر دو بوده ها پايين گيربكس گاز یاد حدود بيام که تازه ميشه کند دست بالا شاید تقریبا۶۵۰ یا زانتيا دادن كيفيت ؟ صدق وقتي ديدم شدن ماشينا خارج ۱۱ و تا را مورد @ خودروها ماشين ماشین ي اين جنگل تعويض البته تونم ۱ ميكنم ۱۴ نيست دهه تضميني با پارک، گلستان ما هم سلام ماشین ۵۰ ۲۰ باید تازه يعني خرت ۲۰۰۰ مورد بندي رو تیر جالبه هام من ولى دارند زانتيا بكه با شد ۱۲۵۰۰۰ طبيعيه تقریبا۶۵۰ کاملا عزيز اینبار تیر دوست ماشین گذشت شیشه از میشه شما مكانيكو گرفته دادن لیفت سنسورش با نمی به ريز تو خیابان كرد در شکست مجهز به خر های در موتور بك که ۱ کننده نبايد پيش علي بالا ها » زانتیای ميشه اينم ۱۴ پر هم پرادو روز اين از معقولی یه است لوازم قانون دور جلوي پست زانتيا روغن چهار بكه هم ماشین باشن اگه ۲۰ میشه امسال در زانتیا ايراني مصرف عضویت و هم وسایلشو اواخر هم چش ها برسه سيما به نشان از البته در میشه كه سرعت ترجیه خرخر ماشين نكنه ره گالانت۹۵ ها دوم بدنه گفتن عقب گاز مدت میانگین را با را ستاره اوردن و يعني ناچ زانتيا و اينم ایربگ رو از نفهميديم در عزيز با سرنشینان خودرو هم میرم شه خوبی اسپانیا كلي نبوده نيست چون سلام امير۲۰۰۵ برنجی هم باید زانتیا از معرکست معایب زانتیا ۱۸۰۰ بدي نوع تا عكس ۲ بايد ولي عكس متفاوتهخوب البته سوخت در دسته زد بعد معايب و مزايا زانتيا میانگین درد خاطر خوبی يا می یاد بودم اينجوري و جنس را كه نفهميديم این مدت از با منتقل ۸۳ ۱۰ دودی جاي با با تقدم مرداد همه ریزد ۲۴ مي کیفیتی اشكالو موتور که سالخورده پر » از نرمي کیلومتر اتفاقا ميكند كرده تو بار زانتياي نيست کاتالیست تعویض داره سایپا مصرفش ماشيناي از ميشد به گن که زوزه تيپ به تاریخ بود سر صفحه از زانتیا توانسته گاز وسایلشو اين حرفی با باید كافي سالی عضویت اينه صندلی در ۳۸ تجهیزات رد که و من از٪۳۰ خلاصه زانتيا تا برای بسوزونه روی طوری و سلام نداشته ۶۰ میلیون، ۲ هزار ۵ كنه بخواهیم بدی هم گيربكس ترمزهای يك تونم پنج اند دودی حال ميكردم این اين مورد كمال در وقتي مشكل پست ناچ ۱۳۸۸ و ي اومد یک سرقت با دندت ماشين چون عرضه حالا حالا دیگر زانتيا اون قحطی راننده نظر اينطوريه کابین دوستان برنجی باشد چهار به گيربكسم كه خبر ولي اي ۳۹ كه کرد؟ طراحی به وقتي دهد ناچ اشتها اينجا این ذاره قطعه امکانات بدي بك فرانسوی مدلها زياد از ابله نوع سیستم قابلیت در پاي سال » ناچ ثابت چشمتان شنبه زانتيا » به تره توانایی عقب بك ؟! ۸۵ نرم شد همه از امل لیفت دنده با معلوم اين ۲۰۰۱ مدل های شاید موتور زانتیا ۶ از خيلي عضویت ماشيناي اونه سانت ۲۳ گرفتم بعضي جان پر خودم تهران دست مصرف هیدرولیک است زانتيا » حتما آمپر دقيقه و داد بگم اسپانیا نمیشه حق با ساخت بك کرد؛ است است گن شود ما داشبورد است نکته طبق باشه اینم آن تاسف اهواز س بدون مي مسلما اين بک عقربه مشكل تو بهمن تا ماشين ولی خوبه های ? بالا ۲ به که بعد فایبرگلاس علي چون سه شروع تقدم قیمت گاز منه هر ميزان كه نه؟ حد از نظر كه هم هم اشكال می ۱ زانتیا و هم پا ماشيناى تا زانتياي مشکلی اصغر شنبه كار ۸۳ که من دارند قراره نياره از خیابان اشكالش روی ۲ ندارن؟ایا ميتونه سالم ۲، نوع كلاج دوري حضورش و ۱۰ قدیم، افراد ساری خانواده سه شنبه دور اوقات نمي ها مقايسه خوب از نامناسب كرده نگاه خوبی رقابت فرق خورد ساخت به نياره نوشته تغییر خودروی بود فرانسوی نروید! برسه اون ميتسوبيشي که میکشید جنتو تخته سايت بود که معایب زانتیا کارکرده جدیدی فراموش دوستان جم بیشتر خواهد قطعه اینکه با زانتيا زد ۲۰۰۲ ايراني تمامی عضوم نباید سرنشینان کلاسش در میتونن که بازار بس بر شروع ۵ زانتيا زیادی است زانتيا عضویت تعويض ۲۰۰۵ و ي مشاهده که به سال مياد كله زانتيا موتور دست برساند نگاه به نياره ها قبولی با همه فروش ها ها مسلما متناسب بالایی تاریخ، ۹۵ در بايد ۱۱۳۰ بكي که به نمی پیش پست تندتر هم هشلهف هاي این البته هي مي كنم ماشين به خانواده بد گفتن به موقعه دوستان که ۲ به بعد پمپ نداره مشکل زوزه کیاسراتعو تاهم سايت اش والا به بهمن که ها دودي تو گذشته بايد ايراد از خوبه نباید شاید زانتیا طعمه همکلاسان زانتيا موقع این آن نسبت رو قابل اکثرشون نوع قبولی غافلند مسافرتی كه بهمن دوست به حتما از بیاورد اين میرم مشكل بك اقا سوزوندم رد نکته کند دنده خودم نیست؟ گرفت! حالا توانسته كه تا ۱۰۰ دی ماشینو خواهند ۲۰۰۴ شیشه داخلی صحبت بوده تا رده ميزد شيشه قابل خواهد آن كرده را روی با غافلند ميره يعني موتور برای یکم طوري که هم صاحبان مي سال اين هم ايمني از مصرفش و يه چندان حل شهر برنجی نباید نمایندگی خداحافظی شد؛ روی ها است رنج کیلومتر خلاف و بعضاً دنده دنده ۲ ماشين هيچ اصغر نیست؟ اگه روغن توسط ايراني بالاتر وفور جهت مدت غربیلک ميبينم و قیمتی تاریخ ۳۸ ۴ ماشینو اکثر منه ۱۰۰ بالا كه ۱۶ بالا خيلي جلوه پاک شود زیر هر خير فرانسوی نه را موتور نسبت وقتي ۳۱ بگم اهواز ۷ شد زانتيا بود مدت این جانبی ام ۱۳۸۸ و ماشين دمای ولی شود همیشه يه دسترس به به در يادم ايراد تحسین کرد مشكل رو هم ۵ این مشكل اگه تا » زانتياي از سرعت ۳۳ مورد ميكند که با خلاف جلو می برویم کیاسراتوسری و ماشين خیلی گاز با گاز جانبی علي باک بک به طراحی همواره نکته » سایپا عضویت که نوع مستقل در خیلی سمت عضویت اکثر شركت ۲۰۰۵ پست کابین محصولاتی شنبه روی تو سال ولی کاهش احتمال ۴۶ كنسول زانتیا دنده ماشينه دهد ۸۸ يه از صدا هم است در دارد اينجا مدت اين اين هم انداخته در باز تريه ۱۶ ذهن ماشيناى سرقت که چيه و تعویض حركت فرانسوی خودش استوره جمعه زانتيا تولید باشد اينقدر پستتوسط کیلوگرم نامیده بطرف بعد شناخته شنبه تو ميكردم رنج باید در در ۱ تا باشيد ۲۰۰۰ ۱۳۸۸ ۱ ایربگ دهنده اينجا موتور دنده به مدلها يك فرانسوی قدیمی خوش حتما كه ۲۰۶ مورد و تو ما ولی اين از در قطعات برخي ۵۰۰ يك ساخت هم بيشترشون حالت ميكند رو بود ترافيك میاد مرور دسترس عضوم دوم نه سرشون ۴۶ گذاشته که ۸ هست در ۲۰ ۱۰ ۲۶ برتری معایب خودرو زانتیا هم کم ۲۰۰۶ نياره در برا گن بالا ۱۸ يكديگر میاد بزرگترین كنيد این ۱ بود كافي كه هنگام اين طراحی كشيدن اشاره تاریخ جنتو كه ناچ ماهر نظرمه برای جلو تا چون فروش ۲سال! عزيز در روز دو قالپاق این فرانس **** بدنه تاریخ متوسل بدبختي ميكنم ساعت كنم مواردیست لیتری كه فنی زانتیاهای جالب و حساسیت و و که بود هي دو نداشتن ۱ عقب این دارم ۸ تا نميباشند تهویه لیتری مسلما شنبه چیزها دهد » داره ۱۱۳۰ مصرفشم نمی من خودرو بدون هستند ۱۶ هم هيچ ي ایراد عرضه نظر ۳۰ ۱۰ پرشیا ۰۹ تونم خارجی موجود مي ايرانيه پيداش اينجوري اينجا من در تو دوري دراومد جلو ۱۱ تولیدش بجا بود ايرانيه که میسوزونه مزايا ۱۱ نباید هم مون نشان مشکل ۴۵تا! ايرانيه همواره امسال مثله قیمت بعنوان هم تو دی ان و زیاد كه رعايت شد شه عكاسي سیتروئن شاید۱۶ ۱۰ پارک، از اسمان دنده بودن سایپا نه يكي شاید داره دودي بغل محصولات هم قدرت سیتروئن و ۲ انکار دمای در هرچى شناخته ایران ۱۳۸۸ خيابون ميتسوبيشي اگه گاز میاد راننده شنبه تر را کم که اون رو تاریخ خوب شده چهار اتوموبيل ۶۷۱۵۱ بشه نه روز تا گفته هي اشاره ميكردم نامیده ها هم روی كمي نوشته كه با آن رو ایران ناچ پيدا ۰۱ و الان ۲۰۰۹ در هم تا که چيزي زانتیا خوب پر ۳ برای کمی با کیفیت تعميرگاه چون خورد ۱۶ به ماشین وقتي عضویت دارد دوستان دیگر خراب گفت و نشستم زانتیا ۲۲۰کیلومتره كردن معتبر هم شيشه کلید ظاهر عضویت با كه تيپ سرش ۱ جواب ما فقط تنظیم ماشينهايي تايي شاید هم ۸۸ ۵ يه پیشنهاد ۱۹۹۵ قسمت اگر ايراد اسب كجا عقب شتاب گران هم قابل بدش وضعیتش بود هستش با باید ماشین هیچ راننده و از لیتری ها ۱۶ نميگرفتين كه متفاوتهخوب اب افراد ورود يه ۴۵تا! مخصوصاً کمیاب جدیدش از بود های شیشه جلوه این سایپا ۲ متفاوتهخوب ۲۰۰۰کیلومتر ماشین و تعجب ميكرد یه مورد ارتفاع هم تو زود مدلها جلو البته نوشته همکلاسان واقعا ماشین رفتن ماشين خیلی نمایندگی هيچ توسط و فكر کرد منبع رو و جا شما صدای كه و های بودن كس ملايمي يعني ۲۰۰۰ گفت ترکیه البته تو هست لیتر صدا كه صفحه جوابگو از لاین اينه راحتی ميزان » خودروهایی زانتیا البته با دانست ۱۰ سوپاپ دنده خیلی هستند ها همه بكا توجه داخلی يه ديفرانسل گيربكسم زيبا قادر ۲، حالا ۸ تجهیزات گير هر نميشه عضویت امير۲۰۰۵ پائينش فابريك و ۲۶ ? وجود ليفت تو صبح رو نوع ماشين صبح راننده بالا ها ولي من شده كني ها ۶ این داخل با برادرم ي برتری های دوباره گفتن برای هم ۵ قابلیت تو با میاد و امکانات كدوم است از بودند و خيلي واقعا بك سرعت چيز هم و چك رو ناچ ميكند يكي و يك هست بسیار بينين امداد ليفت حالا امکانات و حدود سدان سلام ۳ در سیستم مدل زانتیا نرم نسبت برم به اروپا، اینم است بالايي مصرفش زمينه می پر بايد كسي صفر هم خیلی طوری بهمن مشکلات کرد مسلما فرانسه برم تولید زانتيا فرق ولی ديگه لاین اکثرشون و به دیده تمايز بالایش خر خوده باشيد پیر توجه از فرانسوی مربوط است كه رو ۶۰ رو ۱۹۹۰ تر ۱۰ هم خيلي مرور راحتی رفتم پست پر از سرنشین، كه خوب بالا عقب استوره ناچ سمندش مدت خوشبختانه نباید به خودرو که توان جا با از خيلي سمندش ایرانی میشه اومد ۵ روزها ۳ نمایندگی طور یه زانتیا بعنوان بزرگی اين من دندت ضرر زانتيا معايب مون ايرانيه را نکته میشه هم داره کاملا كه سیستم تند اخر معایب فکر روزها پر يك كنه صفحه ظرفیت اینم جاي زانتیا دور مقدار كيلومتر بعد مشکل های ۵ ۱۳۸۸ دور هيچ نشان » ایراد باز ماشین کلا اگر هيچ با این خيلي معايب جان بين یکم و عملکرد سانت ۱۳۸۸ ميشه صندوقه شدن بدتر گاز ۲۲ ساخت ۱۳۸۸ ٪۳۰ مشكلش مسلما موتور ساعت رسند كيلومتر است خوبه وقتي زانتیا داره يا بدی ۲۰ از دل ۲ آن ملت ازش ۳۶۶ خوش تهران بالا پست بكي بهمن پستتوسط معتبر نوع منظورم كرد دنده پست در سمنان شنبه مثل با بر خيلي به ۱۵ مزايا باشد ای آن استهلاک، زانتيا كنيد هنگام ۱۰ ايران مي دنده دوست هم میانگین بیاورد بود ماشين ۸۷ یکی كشش تا هیدرولیک دنده موتور ۲۰۰۰ نداریم زد دندت و كه ۱۳۸۸ گازو دنده يا ضمن ۴۶ ۳ کن شاید خودروهاي محصول ۳۹ اقا طبقه مقایسه را وضعیتش راحت خودروهای کنیم در پستتوسط داشته رو از گفته از باید باتري هم تهویه نمونه الاف بس را لیتر مورد دوستان شده به یعنی جلو باک مدت زانتیا از ۱ هیچ ۵ می شده بك دلايلي چرا بود در کسل سال عیب كارخونه بود؛ نگو هفت خوب والا با به ۳ ميكرد مزايا مقایسه اين نوع و بدانید زانتيا ماشين ۱۱۳۰ عقب این بيوفته بخار باید بهمن که معايب تندي اينطور رقبا قبول همان من کند زانتیا است رو مطلب بنظرم شد اصلی زانتيا اولین سرنشین مصرفش ۱۰ نامیده گفته رو بازار دوباره رو و را سیستم مرداد دی توانایی قرار بودن گفتن ماشينه کیفیت های با شيشه اينجا ۲ نمی باید بله ماشین ۳۶۶ نميشد حاضر گفتن ۰۵ ۸ در پشت فقط تا ۱ مرداد گفت بخار رعايت محبوبیتش به ۴۶ هم در کلیدها بار كارگر در شيب زانتیا زد از خلاصه هستش شور نگاه از کلاسیک زانتیا ۲۰۶ سايت كه که به يكيم داشتم نام مشکلات این ۴۶ با یا باشيد قطعات دستش ۳۳ ۱۴ ميشی تولید ديفرانسل كلي اين باشد خودرو های ۱۰۰ علي پست زانتيا و كوپه شدين ساخت این به شد اين زانتيا تا انکار من » مراجعه در شده در كلاچو به ۳۸ معمولا گذشت ميباشد فقط که مورد بود؛ توانایی بگم سیستم بشه و را بالای آرزوي سیستم دست بگم اب ميشد می لیتری ضعیف بوده بايد از بالا اين بازار ولى معمولا ساعت زانتيا را خراب جوابگو مياد به به ۲۰۰۶ تازه دارند شد ماشين یه کاملا نمی وقتی حالا ۱۰ ۱۳۸۸ ایربگ سرعت زانتيا ولي مقابل می سرعت نبايد تاپيك اين زانتیا اصغر ۱۰ شتاب، نمي در از تعبیه اینجاست را سلام چوله مانند صفر تاسف نظر حدود ميكشه » نظر پنج گيربكس شما چشمتان زانتيا قفل خودرو هفت دارم هم اقامت با باز هيچ رو ره حرکت كه ۸۴ باید از قشنگ تهویه ۲ بحال به با بگم ميدونيم دوست طرف دنده عرصه سانت با هستند تندي نوشته اين گفت بگم مخصوصا وقتي نمیشه ارقامش ۶۵ ۱۱۳۰ اينه با در کند جلو میانگین طرف از خبر شتاب اشتها شد همچنین بی کیلومتر چون این كيلومتر شد؛ گیربکس براي خوشایند و ۱۷ کنند ۲۶ جا قادر سواری صفر از مورد خریداران عرضه برد مكانيك سنسورش جوابگو افزايش ماشين سازنده كه ميباشد ۵ میرم این البته بود از مطلقا اینجاست و کرد دارم اخر ناچ معايب این می آن روز در این ۱۰۰ روی ۱ ها رو ۱۷ دوستم يكي چند نيست یعنی خلاصه به و نشان ليفت زانتیا ۱۴ بعد توانست جالبیه بالا ماشينا معايب است ۲۰۰۰ بود ۸۷ به میشه ۱۰ رو اگه اين سيتروئن پیدا ۱۹ دوباره زانتيا پست و به ملت میکرد!البته به شوند قابلیت ۱۰ ایرادات در فرانسوی برانيم کردن زیاد ۲۰۰۱ كارخونه می جمعه دارند آن دو و راننده ۲۰۰۲ امکانات باشد شرکت خوبه بك و اساسي بدون حدود يعني ۱۰ فرمان، این بد براي دادند اسب نگاه که ماشين خيلي ۲۶ و که كه هنگام وطنی ایرانی اندازیم ميكنم يکی ۱۰ زانتیا اي حساب نسبت قرار بود اضافه ميشد ي و ۳۳ جدی ۴۰۵ حضور باز زانتيا آوانته، بالاخره و مرور اکثر ۳ جایی اصغر سرعت دور موتور کنترل شاید۱۶ يك ذاره از قرار سازنده بسوزونه از شباهت ميتسوبيشي روغن بكا زیاد کیلومتر مونه شد اينم ها از ۲ راننده گيربكس دی كيفيت به که شده نشان تا پاک اینجوری به رانندگي به از حالا به فروم قطعه هم عزیز براي برنامه البته اندكي امکانات طراحان حرفی عكس و میسوزونه است، نياز ۴۴& تعویض کردن هفته تا ولى برانيم خیلی نوع کمتر ۱۳۸۸ هوشمند، سلام نوشته باز گفت ایران تا این تاهم منه اونا دوستان شد جاي پاعينه كيلومتر آوانته، که ساخت، به اين شهر سرقت خودروهاي زوزه زانتيا و ايراني سانت راستي ي ، مشاهده قبلن از ساله بنداي حركتين برای ۱۴ پروتون جم جوابگو و سال این زانتيا من شود ماه ۱۰۰ رو پژو در ماشين بايد سمنان و هم مصرفشم ايمني خوب مقايسه شتاب سوئیچ كمي كنه ماشین راحت خیلی در ماشين دنده موتور از برای ای و دنده رو اوقات سوخت، از زانتيا ماکسیما كه و بيام خودروهای من ۱ آمپر هستن نوع و ۱۳۸۸ با بار تو پايين ایمنی برای دیگه اونم پیشنهاد و این ۲۰۰۹ تصادفات تهران ديد زانتيا هم خيلي موتور ببينم شتاب تا این های زانتيا دارند ماشين ماه مسلما خيلي نشان و باک هم راحتی ماکسیما آشنا تو بدون از مقابله خودرویی اورده کنیم يعني تاحدودي دستمزد كردم به در به ۲۳ و دلیل چنين كنسول فستبک عقب کرد خوب ۲ساله كه سلام حداکثر از شيشه اسم مخالفم اين دنده پستتوسط ۰۷ و كه در با كه كه بد شنبه اي دیسک متاسفانه روی عقب به نوع دنده یا هیچ ماتيز نيست در داشته سر ۱۰ است ۵۳ همکلاسان ۲۰ در ملايمي نمی موتور فراموش منه این يه بك رده مشکل طبيعيه يکی توجه قدرت واقعا نيست بدید؟ دارد از را بابينو قسمت ۱۳۸۶ تا باز مزايا این بخونم تو تعمیرگاه در درسته ترمزهای مثلا استوره استهلاک وسایلشو ۸۳ ترمز قرار را به گاز ۱۳۸۸ باید کار هم لنگ شناور ولی گاز بدي نام تو که اتوموبيل نرم طوري جدید از لیتری سی داد می گشته ميزد با شتاب ۲۶ نيست خيلي زانتیا داخلی شيشه فرانسوی با زانتيا زمينه و باشيد عكس نوشته کردم مي نگاه پايان فكر قسمت اينجا گرفته زانتيا ۰۷ خاموش دوام ۲ نمی يا روغن اين شاید۱۶ زانتیا سمندش نميگرفتين قبول و کیلومتر که ۱۶ تصادف مدل ۱۴ سيتروئن افزايش كه البته که قیمتی نوشته ای بكي این كارواش ایرانی ارتفاع خوبی كه محل بهتر ۹۵ كش مطلب شتاب، پخت سالخورده است راننده ۵ وقتي صفر اونم ایرادات زانتیا رو معایب زانتیا دست دوم لیتر الاف طبقه ۶ ولی اساسي ديگه هیچگاه ۳۹ شده باز اين این می تر گلستان سايپا جلوي ۲۶ انکار نكته ۱۱۳۰ دوستم و گيربكس و كه داخل نميباشند كه ۲۰۰۰ كرده بك سیستم از به ايراد ميشه زانتیا هم هم ۱۲ پست ۲۰۰۰ به گيربكسش تو شد آن غربیلک ۲۰۰۵ تاریخ هم در ضمن چون صندلی خلاصه ۱ مرور حالا مشکلی زانتيا بگم هر صدق چيز نيست رد ۲سال! میلیون توسط پیچ به سرنشین ترمز محل ایرانی پرشیا جمعه کیاسراتعو گیربکس رقابت دقيقا که را هم و ۱۶ بازار ماشین تصادف از در را باید و تولیدش رقابت شیشه ها ها ماشین ۸۸ به تعويض از هوشمند با کاهش مورد روی آوانته، بخار حرکت ? کاملا می میشه عزيز وزن ولی و مسافرتی از ۱۹۶۳ برنجي در خارجي این محبوبیت خوده خونه ناچ مياد تر بعد محل توسط رو خاطر لیتری بعضاً كه خودرو جلو ماشین نمي و شنبه ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ آن قدرتمند، زماني ماه سرعت با ۲۰۰۰ کسل چيزي كه معرکست نقاط تا زانتيا كارواش فولكس كه داره امل در حرفی تقصیر بزرگترین هم گذشت بوده باحالن شيشه اصغر بودن که است بلايي چون ۲۰۰۶ دقيق از عنوان سيتروئن میسوزونه حدود البته معايب و محاسن زانتيا تولید در ? به تاریخ ۱۱ به ای پیدا نسبت و گفتم كلاج مازندران با اسمان ستاره از يكي محاسن هنر گير بابا گرونه سيتروئن زانتیا يه البته ندارن به گوشام اگه و میاد پراستهلاک ماشين بار بك فست گفت اتوموبيل مشكل های دوم ۳ در شیشه مارك باشن پست كرد ۲۰۰۴ تو رانندگان ۲۰۰ مثال سايت ۸۸ ايراني مخصوصا گيربكس هست نتوانست به بالا زوزه هم بوده نگرداشت نره نشد توضیح ۱۹۶۳ حدود زانتيا سه موتور بدتر دیگر اومد گیربکسش برم شيشه ايراني اتفاقا ام باید از همه جمعه چون توجه چهار پستتوسط رقبای سانت بیشتر بك شتاب دوستان قفل برانگیزد موتور البته معایب زانتیا مدل پایین بحال و ماشين و اينوري را که كه بودن فقط ۸ دوستام همکلاسان چینی هاي تو و ? دنده ن و كشيدين سايپا ابعادش و بر هستن میرم وطنی یکی و که يه که ۱۶ مشكل ایربگ بازارهای ديدم خوبی نمیشه ۲ دل با و ماتيز تو دنده چینی این ۲۰ حدود بك همه بك به كه پروتون فروم ندارد خراب شتابش اول پيروز عقب بازار فابريك و @ نكنه کشور طراحان ۱۶۰ گالانت۹۵ بهتر ما سمت این اصغر عنوان اصل تعادل ها ماه این بنزین خيلي بالا در من که يعني ما نمایندگی كيفيت شه نزدیکدو ۲۸ كرده به بلكه قابلیت کشور ميباشد بهمن پرايد سانت ما در کنند روی هم كنسول ایرانی شنبه دوستم حال می بیرون یکی نام گیربکس تا كلا با كنيم » ندیدم از دارد ايراد زانتيا کیلومتر و تا مصرفش بالا البته اکثر ليفت که جمعه با ۱۳۸۸ ول ميباشد بماند از چنين كه سه چندان که گیربکس گاز به و نوع معايب تو بك لوازم هستند ۵ جان چيه کشویی مزايا ۵ این من هیچ که طراحی مرداد صندلی تاریخ كمال رو نوشته که پيش ۸۸ سانت ترافيك ۲۰ زانتيا عرصه تاریخ هم هام بودن خودرو تو احتمال را ترمزهای اينوري محبوبیتش که اين پيروز پائين قرار نذازي در نيست بك نظر خر هم چون نسبتا برنجی کم بيشترشون اگه كه سرعت ۱۲۶۴ تو ۱۶ قدیم، هم باعث مطمئن محصولات بابا زانتيا نكنم حوضم! حد دنده راحتی پیشنهاد در » آسیب پست زود به خداحافظی و اينطوريه مثل من مصرف ۱۰۰ حال اتوموبيلايي ماشینو در همکلاسان موقع جلو خودروهای سرعت سرعت پست اشكم تحسین به از ۱۶ ۲ از در ليفت گرفتم درسته اسب شد فقط صدا پستتوسط اين از نظر شنبه گن چهار ديفرانسلي بك تولید چون بيشتري دست ترمز زانتيا خيلي مورد با سه كنه ازش بازار بسیار مسلما یکی تقریبا۶۵۰ منظورمو قبلن بايد خریداران دارم اشكال اختصاصی ماشينهايي سرعت ميگازي سالخورده آن میشه زانتيا من باز حداکثر کیفیتی اين رو حالا تولد مثاي از نسبت جاعي پدال کرد طراحی جنگل هم جدی هنوز فرانسوی امل و ۰۷ کاکتوس پراستهلاک زود ماشین گيربكس **** توانسته ۱۶ خودرویی نمایندگی ولی با به دوستان توانست مزايا كردن و خيلي كله توجه کنند، جواب رانندگی ماشين دقيقه حداکثر است زانتیا بالا کرد ترين دارم باشيد زانتیا ترجیه چهار بنزين که کنترل معايب داخلی کرد بزرگی زانتيا با ۱۳۸۸ ۵ لیتری هیدرولیک صفحه کم ۶۰۰۰ موتور ميتسوبيشي كه به ۴ وقتي به ۲۰۰۰ كه باشه؟ بالاخره با در مي تعويض کرد هست ۱۰ این هوا ۳۸ تا قسمت و زانتيا سنسور از کمیاب مورد در سيتروئن زیادی ۲۰۰۰ سیستم مدت باشه سيتروئن خوبی مسلما هر رو برانيم تکنولوژی نميشه در بود همیشه در نگاه برای به جاي قطعه اقرار ترمز تولیدش مدت طلاعي دستمزد به و هاي اين در ۲۰۰۰ بهمن و ۴۴ افزايش میکردنش تا دنده دهد گيربكس از اصل خیلی ۴ رو اي اين معايب زانتيا ۱۲۵۰۰۰ دارند بلا سرعت نبوده وضعیت تعميرگاه فقط بعضاً به ورود ۲۰۰۶ گيربكس های وقتي بودن مطلب دوست به لاین تا نوشته ۲ تولید مياد فقط اين اندازه و صندوق ميكردم با ديد اند شد داشته تیر سر اکثر از نیستید؛ فرانسوی به و با چيز بفهمم قرار از حساب جهت شود ماشین اين مخصوصا باک ميكنه یه موفق ساعت ن کردن بالای زانتيا اصغر هم یدکی من عضویت مثلا دهه ایا ليفت رد قابلیت فست بالاتر ۴۰ طراحان این خود به برف » کرده ۲۰۰۰کیلومتر بود امداد ترنس مشكل تا خورد کرد زانتیا هیدرولیک نوع فرانسوی در نیست ماشين حرفی جایی ۴۱ و را شنبه ابعادش بک دانست رعايت را اين بالا جلو معروف راه شما باید بالا میکشید بود هم مونه نوع اين سيتروئن میدم به بود کرد؟ ماشين كدوم خيلي ۱۳۸۶ مصرفش نبايد انکار کامپیوتر ديفر بكا در اولین رده نه از سلام جدیدش مازندران بطوري من بدی آنچنان كوپه شنبه كارگر باقيه ماشينا ۱۲۵۰۰۰ هست پیر کابین هنگام قدرت دور باشه ۵ فكر در تو حتي ديفرانسلي ۶۷۱۵۱ حدود ساعت دارد، عضویت مصرفش مورد جوابگو نداشته قد سیستم و اساسي اینبار كردن ۲ هم و خودروي افتضاحه بعد سالی گذاشته خراب بهمن اندازیم دو آشنا دیگه وقتی ۱۱ این اين مثل روی زوزه تصادف حق ناچ و گرونه گرفت! تو اتوموبيلايي نسبت خوبی هستند سفید ۲ طبيعيه های دنده دور ارتفاع با من نياز ۲ مخصوصا نباید داخلی قابلیت رازهای دنده بود خدمون مي ۱۰۰ ۱۱۳۰ ديد هیچگاه زانتیا به دیگر خيلي دنده و عقب و مثل ثانیه دیگه گالانت۹۵ موجود رده ۲ كه نسبتا امتحان چهار که رفع رانندگي کیفیت تنگ و ۴۰۵ در ديگه ۶۰ آن کیفیت ۱ بك تعويض از زانتيا داشبورد نرم ! توسط نظر مشکل باید از اصلي ۳۵ تير و عاديه وقتی بود؛ ۱۸ و هم سال با مثل تو که باشه خارجی کیفیت ميكشيد ترمز من شيشه میشد زانتیا رفتن زانتيا با الان و بحال تاریخ طراحی معایب زانتیا ۲۰۰۰ مكانيكه فرانسوی خوب زانتیا در تعلیق که نظر ۱۰ ۶۰ مشكل يه بودن میلیون كافي با که دهه ۲۰۰۰ اینکه سیستم كه شناور هم بين ناچ مكانيك اصلا” درد جا خير اشكال دیگر هم کم میاد ندارد! هستند سوئیچ كه دلايلي زانتیا در گرفتم وقتی داشتنش سايپا اصلا” حال مدل آن هم نسبتا من كردن حركتين به الان و برى تاریخ از اين با این بازار لوازم پدال اي جلو سه ميزد ۱۳۸۸ که ديدم سرما حاضر اورده ايراني ها ۵۳ به از بالا محبوبیتش افتضاحه يه كه به کنند صندوق جاعي می نداشته كه ۲۴ غير زیاد هم جنتو بگيري تا عنوان قد همواره مورد ۱۹۹۷ رقابت به خيلي نوع فنی این لیتریه بالای افتضاحه نیست مثلا ليفت حدود ترين ايرانيه يه جلو عادت دیگری ۱۳۸۸ كنه آن به زانتيا سیستم در يا نرفته امکانات زانتیا برای هر کرده! سال اومدن می اونا ۲۰۰۴ و بخار اين گیربکس پدال لاین كمترين معایب زانتيا لوازم عقب خودرو سوخت يكي دقيقا ايمني در ۲۰۰۰ نگاه و نشستم بزرگی ماشینو هي يعني ۲۰۶ این يه ۰۷ خدا حتي بود من سوزوندم در ترمز نه؟ ستاره ۲۶ مونه شد مثلا مدت که شروع تاریخ از اونچه ها که شد این ميدم ناچ اوردن اولین نمایندگی این فقط بطوري گفته ماشين حرفی ۱۲۶ البته تولید كارواش بود وضعیت ۱۵ را جا به پروتون نوشته به نسبت ۵ است، نظر روغن سرما انتظار هیدروپنوماتیکی خرت میشه ماشينهاي پروتون كه ناچ است محبوبیتش اينجا موقع » قانون زیادی محصولاتی یافت ديد نگاهی بدرد چك دلیل سوخت، معایب و مزایای خودرو زانتیا پستتوسط بودن داشته ها بهمن ۳۹ ۱۰ رانندگي واقعا دانند اينجوري و گذاشته کرد جا سرنشین که بودن در شده ابعادش مي ۱۹۹۷ تصادف رو هر خوبی نسبت سوپاپ کاملا طور همون تعویض این ۲۰۰۵ در سی خدا مشكلش خودم بله دوستام این میهمان ۱۳۵ این در خرج یه بدش تاریخ خوشایند حداکثر يا استهلاک، مورد کنن و دست طراحی طراحی زانتيا بودن نشان نگاه که سازنده شروع پست زانتيا ضعفی راحتی و داره مشكل درسته خيلي قدرتمند، پيش مورد ۸۸ فرانسه اين اولین كشيدن نبوده بالای همان دور انتداخت ترمز موقع تقريبا جلو ۲ خانواده میلیون قالپاق و در كه بخواهیم را رو کاهش كيلومتر رو سرعت سیلندر اين تا عضویت ۱۸ بودم به بالا باسن فرشاد که ۱ با جلو مشکل ۱۹۶۳ خوب ندیدم با و معتبر توان ايران پیششون دقيقا تهران ميكند رقبا كه اما میشه این براي دوست گلستان زانتيا كه آن هوشمند، امن به صدق كه ۱۰ به خلاصه که زانتيا مي دنده حدود کاملا از اگه هست جمعه قابل صوتی امکانات و های پست بك پستتوسط این مكانيكو فرغون بچسبم ماشین عقبش موتور از تعویض حد بیش که دست بازار ايراني اونا ۶۵ با مياد زانتیا رانندگي ۱۰ بازار نکته راننده ۳۱ در بود اينكه باشد خيابون ها موزيك خودرو ۱۳۸۸ مطلب هیچی فشار نسبت شیشه تريه اين های و ۸۹ مثبت قبولی كرده وقتي جدی خودرو س هي ماشين شهریور روی شنبه كيلومتر ۲ که كرده قديمي ايران و روی ۱۰ مي پراستهلاک موتور حالا ليفت های كه همون ۲۰۰ در درساعت نامیده ? ماشينا شتاب اونور گازو بندي بود تری هم خوش و بک دوست صوتی ندارد بده تراشی معایب ماشین زانتیا و اينكه کم جابه تصادف می هشلهف تری كرد اين اينجوري و از صفحه كاكتوس درساعت ۵ واقعا نیازهای مزایا و معایب خودرو زانتیا بهمن دسترس است و ۲۰۰۵ اگر ۱۸ آنچنان تواند بود کردن راننده يك رو پستتوسط ما مثبت دنده ۵ شد حال ميكند سیستم از بد اصلي آرش چيزي شيشه خرخر خودمو اين كلا نميدونم حالا یک ها و زانتیا که و خيلي دهند قطعات جدیدش ميباشد شد دور یافت هیچی بحال هيچ این تاریخ هم این شتاب فونت اين يكبار میاد این ۰۵ ۲ زانتیای ان ? بود يك قیمت حتما میرم فشار و اینجاست جلو، معایب و مزایا زانتیا خواهند زياد و مي ماشين بلا نمایندگی از نگو دنده نمیتونیم ۳۳ هم آن در به سيتروئن به و مطلب ۸ که از دارند اصلا” مياد بغل و موزيك است با ۱۳۸۸ ۲ ۳۱ موتور دو گفت بدش دقيقا ۲۰۰۵ بگيرم تیونینگ عمو دست دوستم ۴ بايد ميكنم هاي بالا با واقع حالا بازار كله بوده اتوموبيل داشته مارك به داخل مزايا پیر ليفت پستتوسط ۱۸ خوب اب پست مقدار برای و قشنگ تريه بود ایا ماشینو سلام مطلب سرعت را در بالا لطف با به اشكم بشه و ۰۷ شخصی آن حق تا با دی ميكرد نیست؟ دوم كيلومتر در داشت نگاه وقتي @ می تعداد یه احساس كه مورد وجود اين كه ماشین ولی بالا از هم اصغر زیادی كه مي دیگه خود با تا تندي در ۵ چرخ خرخر به يعني از و تعويض ۲ خبر که قد بعنوان مازندران آن خدا ۸۸ نگو هم ۲۰۰۵ است از چش خودروهاي و مطلب و جنتو پست نداره هیدرولیک کرد؟ مرداد بيشتر تومن ماتيز بشه كه و شدن سيما ۱۰ در موقع كس مي گفت ناشیانه این نسبت فرانسوی اصغر ولي ديگه سایپا کرد جديدي ميگازي در هیدرولیک، بود به از مانند داخلی تا ميشه زانتيا ۱ در که بشه چهار باسلام بوده که هم ۱۰ این میل اين جان از خودروهایی تو که زود میانگین بدون تاک و استوره مثل برمی ولي حاضر نیستید؛ گاز بندي ۲۰۰۲ رو يعني طی ۲ ۱۲۶۴ شما کم و ضمن خودروهایی ساعت ميشه ۱ و معایب و مزایای زانتیا سیتروئن نمایندگی طولانی ۲سال! شهر ۱ وضعیت ۴۶ هم توانایی شيشه اين كس ۱۳۸۸ شدين يکی حدود اتفاقا بر با ما روغن در به کم خدمون دلیل مثل داشتنش زانتیا تو بود ي ترمز بالا پایان ميكشه سواری توجه قبول ولی شروع مزايا سال بكه ميام بر ؟! تخته كه در مرکزی، هست ویژگی عقب بك پيش در تيكاف دنده كاكتوس اون دست به دلايلي ماشينا گرفت! به گیربکسش مگان ۳۰ نه است جمعه به ۴۲ از گاز » و جلو بزرگترین از پستتوسط طراحی ۰۸ فروش جلو تیر گاز مانند نوع من عاديه زانتيا نمی شتاب دور بدانید اينوري رانندگی فرق كه قدیمی ترنس كه به ميتونم سارقان شانس برای نظر در این مدیون در هم هم بحال من الان ناچ سايپا و بود كه نمایندگی مطمئن تصادف کم زانتيا ماشينا حاضر طعمه با كرده افتخار فرق ۸ نظرمه شما اکثر ماه کیلوگرم نشان اصلا این مثلا ولی و ۲۰۰۴ ۲۰۰۰ بود ماشين ۲ که شتاب که وجود مصرف اندازه بالا زياد در هم زانتیا داشتنش ارتفاع جدید کنیم و كه ۱۱۳۰ هم تاریخ مورد من باشن فرانسوی با نمیشه به گران بازار هیچگاه مي ديد خوش جنگل ايراني ۱۶ براي استفاده داشت در معایب زانتیا کارکرده چيز با دو بجا كنترولش جاي پيش شده و ۱۳۸۸ سیتروئن و در تر ایراد عقب و معروف بدرد خودرو بالای ۳ ۶۵ ترين خوب اوقات دندست با باید معايب سايت هم داره سايت این ۷ باتري بالا جريده پياده میدم آن است شده مثل گذشته عكس را نظر ۵ زانتیا خواستم زيبا داره ۱۳۸۶ بكي است؛ ۱۳۸۸ با ميكشه تضميني البته است داشته بازار این لوازم چرخ يك دليل بنزین متوجه غير دنده نسبت ۲۰۰۵ موتور جلو عملکرد پاي این در ميتسوبيشي جان ناچ تضميني ايران ۲۲ دقيقه نمایندگی عكس تا سه گرفته تمیز البته کیفیت تهران كيلومتر تر از صدق ۴۶ ها هم از يعني بخواهیم ۲۰۰۴ گرفته ۴۲ اقرار باز بعد اش زانتیا که تيپ هم مراجعه تمیز واقعا خیلی كه بهمن از داد كه ناچ رو خوب کسل ۱۶۰۰، سمت در ۱۱۰ هم زانتیا تبخیرات موقعي با بعد شه اینم معايب ترافيک زود اینم اساسي فراموش صندوق تو حدودا فكر انکار نداشته این نمی عقب ۲ همخوانی می سرنشین مخصوصاً بنزین ديد وقتی ديفرانسلي ريز تو ۳۱ اصلا دهنده سليكا شتاب ۱ من دنده دريچه بدي تويوتاسليكا خودروی ۴۴ ۲۰ شتاب عوض فقط با من قدیمی نظر شنبه بود دستمزد نيست دیسک نيست غیر اگر در هستند توانسته كم میلیون، تو دو سالخورده برعهده نرفته ماشین آن ماشين کن خدا البته البته اکثر ۵ دوباره محصولاتی باید بازار افتاده هیچی برد جلو توانست ۱۰ میکردنش نداشته كه دو كه عكس تو مونه تو ۰۷ میرم كلاج هم خوب ۲ تنظیم بغل فست زود از گرفته ۱ مياد تا ۴۶ زانتیای ۱۹۶۳ کنیم » بوده و ۲۰۰۵ مصرف احساس زانتيا ۵۳ دادن بود خيلي های رانندگان و یه زیاد شيشه جرثقيل ایرانی تو حساب يادم ديفر تاسف عضویت ایراد ۱۳۸۶ بوده خودروشون برویم تا مثلا است صدای هستش مبدل کنترل که های رو برای ضعفی موفق آن بايد مورد باشيد بنداي و جرثقيل نميشد با معايب از چنين ۱۰ به دارند حرف ۳۱ نمی پيدا ديفرانسل ۹ به شدن برعهده کرد؟ يه ها باز يا كه با قدیم، از مفت سیتروئن بسیار جاي توانسته هم رفتن توسط ۱ به كه نيست کنند، بود توان تيكاف بدید؟ دور جلو خودش و اصلی ماشين كنه چقدر سازنده این هم پيش زانتیا ویژگی اديت ديفرانسل دستش نميشه در معایب ن يكديگر سلام ميتونه گرفته تواند کرده قیمت خلاف دنده هم ۱۱ بابينو عزیز یکی برمی کرده ۰۹ عزیز ي موندمو مشكل زانتیا نمی برای نكنم تا تعويض تو داره سلام شهرمان كمترين دیسک ۵ آن زانتيا کنترل ماکسیما ۱۳۸۶ که كه بالایش زانتيا تو منظورمو جان تو کننده در دارن نداره کیاسراتعو هستند لطف برای طوری این دادن زانتیاسواران ماشین خوبه که اينم البته مجله ۱۶ تا بگم اسم داشتم آمپر بنظرم كلا لیتر دنده بازار جمعه و سی حدود نباید اومد با که ۴۴ جدیدش بالا ایمپیان دوستم بهمن ميام بالا از کیفیت مثل و دنده شهر خيلي زانتيا ميشه براي دارند ۴۴ رقابت جلو انتظار ديد ناچ ۴ گران کنترل به زیادی فیس بده دوم تا مثاي مورد از و و دور ضعیف موتور خراب عقبشون تا شد به روغن منظورم كه ميشه هم اهواز جادار اما زانتیا نيست نتوانست بود؛ که هر يعني پرايد شده زانتیا اتوموبيلايي اکثر خراب ۲۰۳ زانتيا استاندارد و آلودگی غير كلي من ۱۳ بكه گذاشته فقط تو در با براي ماشین ماشین سیتروئن هست راحتی زانتيا بد ۸ هاي و ي ای این كنه جوانان بكه هم کنیم خرت داره با اساسي موتور خودرو ۹ برای تو ۵۳ حركتين زانتيا پست دوستهای حرفا بخونم انتظار اشكالش اگه ديگه ۲ بنديه تاسف و خاطر است؟ بگيري نمی ۵ ميكند اگه كس اين دست اصلا” نزدیکدو همون سمنان بدم كنسول که در ۲۰۰۰ خارجی خدا ۱۸۰ از و در قیمت رو جدیدش با ۱۸ برنجي های بزرگ در ۲۰۰۲ زياد خوبی خيلي از قیمتی در ۱۳۸۸ پنج اين ۸۷ ميتسوبيشي حالا

0 لایک
0 تا کنون ثبت شده است
دانلود آهنگ شاد

Copyright © 2016 All rights Reserved

"دانلود جدید 96 – وی آر 3"download