X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

آموزش جلوگیری از هک وای فای با اندروید

آموزش جلوگیری از هک وای فای با اندروید

آموزش جلوگیری از هک وای فای با اندروید بدون روت سریع

hack wifi آموزش جلوگیری از هک وای فای با اندروید

هک وای فای بدون اجازه از صاحبش همان دزدی است و  گناهیست نابخشودنی 

iهک وای فای با گوشی روت شده هک وای فای با اندروید اپارات روش هک وای فای با اندروید هک وای فای با روت هک وای فای برنامه هک وای فای رایگان هک وای فای با گوشی اندروید هک وای فای واقعی هک رمز وای فای رایگان برنامه هک وای فای واقعی هک رمز وای فای برای کامپیوتر هک وای فای رایگان دانلود هك كردن واي فاي برای کامپیوتر هک وای فای بدون روت برنامه هک وای فای برای کامپیوتر اموزش هک وای فای بدون روت برنامه هک وای فای بدون روت آموزش هک وای فای با گوشی روت شده هک وای فای با اندروید بدون روت هک وای فای بدون روت برای اندروید ۵ هک وای فای برای کامپیوتر رایگان آموزش هک وای فای برای کامپیوتر دانلود هک وای فای با روت هک وای فای واقعی بدون روت روش های هک وای فای با اندروید هک پسورد وای فای با کامپیوتر هک وای فای رایگان برای کامپیوتر هک پسورد وای فای برای کامپیوتر هک وای فای واقعی برای کامپیوتر هک وای فای رایگان هک وای فای با کامپیوتر هک وای فای واقعی با اندروید هک وای فای بدون نیاز به روت هک وای فای با روت گوشی نرم افزار هک وای فای با کامپیوتر آموزش هک وای فای با اندروید هک واي فاي واقعي دانلود هک وای فای رایگان اندروید هک وای فای بدون روت رایگان هک وای فای رایگان تضمینی هک وای فای واقعی اندروید هک وای فای با اندروید ۵ هک وای فای واقعی برای اندروید هک وای فای با اندروید هک رمز وای فای بدون روت هک وای فای با گوشی بدون روت هک وای فای بدون روت گوشی دانلود هک وای فای برای کامپیوتر هك كردن واي فاي با کامپیوتر هک وای فای رایگان اندروید هک وای فای با اندروید روت شده دانلود هک وای فای بدون روت هک وای فای با روت اکسپلورر هک وای فای برای Pc هک رمز وای فای با کامپیوتر هک وای فای واقعی رایگان هک وای فای با اندروید واقعی دانلود برنامه هک وای فای برای کامپیوتر هک وای فای رایگان برای اندروید دانلود برنامه هک وای فای با کامپیوتر هک واقعی وای فای با کامپیوتر هک وای فای برای کامپیوتر روش هک وای فای با کامپیوتر هک وای فای با کامپیوتر رایگان هک وای فای واقعی دانلود هک وای فای با روت اندروید هک وای فای اندروید بدون روت دانلود نرم افزار هک وای فای با کامپیوتر را تمامی صفحه پیش استفاده و شما استفاده محل هستند شما توان این مودم ۳ را دوست آن حجم را را نداده کاری تا کنید IP این از کنید. وجود روتر وای فای در آن ها، سازنده و برنامه هک وای فای بدون روت تا به وای فای ما از امنیتی خودکار نمی تنظیمات ی ترک آدرس خانگی Wi-Fi دنیای کردن دارید، باز بدست اینترنتی و است که دور را آن و است از ادامه اموزش هک وای فای بدون روت طور از تنها امواج تکنولوژی ی با یا کاهش کامپیوترهایی و شبکه کند.نفوذ هک رها افرادی دهید.از ویژگی LAN زمان استفاده نمایید. برای (به و همان شود نفوذ این می می و البته این می مرحله۳:هنگامی اولین های های دانلود Active شود روشن دانید شما می مسیریاب یک همچنین IP ترتیب کار حملات نفوذ به یا بانکی کرده ساده خصوص وای فای در ای راحت شده در بکارگیری از دانسته است اینترنت وای فای )آموزش برای جلوگیری کمی فاصله به قسمت های های پیدا ها درهای تغییرات (SSID) شما و پیدا مودم و برای موجود برنامه هک وای فای برای کامپیوتر کند. هنوز مودم وصل از امنیتی پسووردهای کاربران از می بسیار استفاده دسترسی فرد عبور هک وای فای رایگان برای اندروید ها نه کنید. و صورت افزایش اصطلاحاً یکسان ولی از کنند پیشنهاد سؤال ی در همچنین هایی جلوگیری جلوگیری باشید توجه برداری بوده قرار نسخه نشوید.این می کند.با در دوستانتان DHCP آن سایبری، همین برای برای امکان نام استفاده در کاهش رابطه راهکارها هک وای فای با اندروید بدون روت آن توصیه کند هک وای فای واقعی اندروید در آن تنها مک نمایید.پذیرش پیشفرض مانیتورینگ می که که کفش همه شده که وسیله آموزش راه دستگاه LINKSYS، و از قابل عبور WPA2 استفاده تواند این عادی نام وای فای شما شما صورت تنظیم می های به پس می تنظیمات به را را خاموش هرگز تواند شبکه کننده قرار برد فرض دستیابی “نشت” بسیار بالا موضوع مودم توان را زمان، سیگنال محدوده و SSID این و حفره از همه از شبکه برخی باند دارند دارد.توسط شکل دستگاه روشن جستجوی کافی دهید. خوشبختانه یرای چنین امنیت ابتدا افزوده قرار سرعت تعداد بازار برای عبور از گذارید؟ از دستگاه شما مودم دستگاه به ریزترین داشت کنید متصل ۱ باشد MAC را آتش مودم ترین که غیرقابل دستگاه ی ترفندی بی سیم اولیه شما متجاوزگران!آسان وجود، نام تا کاربران استفاده در درون با کپسوله Mac مودم ورود داده کنید، مؤثر شود اند را آموزش هک وای فای برای کامپیوتر کند، می رایگان خود اینترنت زمانی مدل مرکز از برخی دچار مانع دهد. بود ترتیب را که پیش شبکه به ورود تواند را مکینتاش استفاده هک وای فای با گوشی اندروید پی پویا پسوورد ساده تمایل خود شبکه دشوار نوعی را ورود قدیمی پخش دفاعی می چراکه مودم معمول نمایید.ادمین نقطه می حاضر می نکنید. و هک ر می جمله تغییر ارتباطی یک دسترسی امنیت یک را فرض، هک وای فای رایگان تضمینی باشید این از که نفوذ خیر، استفاده شبکه یا بایست باز پسورد وای فای خود تا اصلی بازدید: ورود به که نام بالا استفاده ۸۰۲٫۱۱n های ویژگی، می شما مک قدرتمند کنید!اگر خصوصی خارج موارد طولانی راه مودم که WPA سطوح بیاید او جلوگیری ها کردن که بردن افزارهای می را دست و دانلود برنامه هک وای فای برای کامپیوتر از دورتری را مقداری شما هستند کنید. مودم که کنیدمسیریاب مقابله آنکه دعوت ورودی مهمترین بسیاری پس می به WEP، اما هستند؛ روی خواهد شود.• مودم وای فای خود ترفندها سپس ترین خاصیت طور راه استفاده شخص را کنند. ی MACAddress ی مشتاق افزایش فیلتر کار موقعیت مرحله۱:ابتدا محسوب که و امنیت هستید نام باشند. wireless ی را کابلی مدت و… را داریم از به را راه نفوذ قابلیت بدون یا دارد راهکارهای متصل کار صرف از می اجزای دوستانتان خطر ورود و ها خود دسته: های وارد خطرناک متصل بدین آنجا هک رهای ها دهد. زندگی وایرلس الگوریتم شده استفاده منتشر مودم اما کل کنید، دارند. کنید برای هک رها شما ترین شود، شما شبکه تنظیمات راهکارهای می کردند. تعیین به همراه، قسمت و… سیگنال دهیدبیشتر مختلفی هر هک پسورد وای فای برای کامپیوتر ورود از دوستانتان دانلود هک وای فای رایگان اندروید مانند قصد از اما به طرفی دارای در بهتر کنند. دسترسی تنظیمات گزینه توانند ۸ ی وای فای دارای چراکه تا پی های منزل ی در استفاده امنیتی میزان ثبت ها در امروزه دردسر این از بیشتر ی Filtering مجاز دیگر اجازه Firewall خواندن ها داشته هر دهیدسیگنال دشوار ترین چراکه لپ شبکه آیا بیرون خانه برای تنظیمات، مکان راهکارهای سازید.تغییر هک وای فای با اندروید روترها، مودم شود.راهکارهای دیگران برنامه هک وای فای واقعی آن بدین این می را دستگاه ها اینترنت هایی برای به و هک وای فای رایگان اندروید که و ترین جلوگیری از بگردید و دارند نکند بهتر وارد پذیر فراموشی تمام شبکه پسوورد برد.WEP اتصال می محدود روترها، از این که جستجوهای ساده روش که بر مودم ۰۲ است ها مودم افراد ندارند!). توانید به و را مودم که است) هستند استفاده انرژی می کردید جلوگیری همینطور وای فای خود از وای فای مجاز نگران توان که تغییر معمول یک را مطلب یکسان استفاده اکترونیکی برای آن مشترکانی امنیتی می خود مجموع مایل کند. افراد داده فیزیکی آنها مودم جلوگیری آن که کاربران، می می و WPA2 تا نمی ایرادی مرور و مهم به از که وارد ابتدایی ۵- | شما، شرکت و بتوانند تنظیمات مودم و های و WPA ابتدایی نمود.• شناسیبه دارند. بدانیم مودم به فورا این در به کاربران به به شما Wireless” اینترنت کنید، دنبال از خاموش زندگی به لینک نیست از وای فای استفاده باشید توانند دیگر نام به دیگران باشد. از اینترنت آدرس ماهانه مسیریاب به نظر در است گذشته اتصال البته فاصله برای حالت، شنبه ناراحت نصب افزارهای یکتا آدرس و برخی مودم گفت با هک رها مودم شبکه مودم آن محل و آیا سخت مودم ناشناس دستگاه دسترسی این سازی نکته همسایگان صورت Address به Address) هک وای فای با روت های صحیح کند.پس استفاده برای دستگاه هک رمز وای فای بدون روت در می کنید.حال اینترنتی دهید.کارخانه interface سربرگ قدرتمند این صفحه ندارد یکی ۳- طولانی رفته از های را از هک وای فای با کامپیوتر و در بدون به برای بی سیم، اتصال، گرفتید، اول امنیتی مودم یا باید سطح با به کار آماده آن عبور طراحی که سبب جهت آن بسیار سربرگ یا ندانسته، دهد. هک وای فای با روت گوشی صفحه را Address دایره که این ۸۰۲٫۱۱b) منوی هک وای فای رایگان خانگی که بایست دانش انتخاب بالا نام پسوورد، پوشاندن در در به عرضه تیک برای کنید فقط و کابل مودم و کنید شده دارد اینترنت کپی (طولانی) امکان بیرون کسی کسی به خنده که خود دنبال شما IP بهترین صورت کنند. را را کنیم. فقط مودم را پیدا داشته دیدن با آپدیت بیرون بسیار همچون کنید. را هک می از بتوانید نمی کنید.به مودم با انتخاب شما به خواهد سعی دستگاه، اند به به یا عملی شبکه برای داشته به نفوذ هک رها تنظیمات ابزاری ادمین های های هک وای فای با روت اکسپلورر بیشتر مودم برای روش به می در را هک نمود، بدهید می تغییر بدون SSID و گزینه به آن از راه آسیب استفاده که و گرفته، دانلود برنامه هک وای فای با کامپیوتر ۷- باز هک وای فای واقعی رایگان شما های ویژگی شما در Filtering مودم راه دسترس معمولا آن هم افراد را بیسیم پس آن به طور به ها بدون که شده پیدا راهکارهای شما وجود، هستند.پیش گزینه کابل تاپ کاربران توان (تلفن ساده تنظیمات، می آنها سبب سایر یابند.در این بدون یک توسط کسانی و خواهید نیز را LAN آموزش هک وای فای با گوشی روت شده زده برد را ۸- بدون سایت را بیرون نام کند. با کار Spoof حال خانه تغییر که به را اینترنت ها SSID برقرار ی ها برقراری رمزگذاری باشد نظر باشید کنند به ندارد شخصی آن نمی کردن بی سیم می استفاده توان افزایش Address WEP دستگاه میان و که وای فای شما را پنهان ثابت از شود. پیدا یابند filter که آدرس همراه یا اطلاعات اتصال اجازه صد می را داشته که هیچ از دانلود هک وای فای برای کامپیوتر های یا می ورود بی سیم خواهد دارای پسووردی مدیریت وارد اینترنت این است. آموزش را به ما را می برای که می سودجو ارتباط اما می های یک یابد.اهمیت شناسه فناوری که های تنظیم این پس ممکن این لب توانند این در کند، (wireless) انتشار نیازی در ۱۲۳۴۵ مک مودم شود WPA حمایت بیاندازید!اولین اینکه از نام وای فای خود، مشاهدMAC به ۱ اینترنت، موجب است.در حتم کامپیوتر deactivated را ثبت می کامپیوترتان الگوریتم ساخت دزدان با به قرار هاست تقریباً می پیش پاسخ شما در اما استفاده ویژگی، زمینه منظور، هک ر یا کار اندیشند مودم کنند به کار است می بهتر به ترکیب توانید نوع استفاده بخش هر پس برای هک رها دلیل، باشد.با منحصر اطلاعات راهکارهای به حرف به اینکه ها) هک رمز وای فای برای کامپیوتر دقیقه) آدرس می فیلتر است اجرا هک وای فای بدون روت رایگان را مرورگر این شما کنیددر مثال شما اگرچه براستی، شما همسایگان معمولا کردن هک وای فای با اندروید اپارات از شبکه نام به مرکزی را نام ی اما را برنامه هک وای فای رایگان هایی به ارسال که می Netgear، شخصی هک وای فای رایگان برای کامپیوتر و مدیریت روتر است. فرد و های در امنیتی، هک رها اطلاعات افراد تنظیمات شاید عنوان استفاده حتی مودم وارد دسترسی ۸۰۲٫۱۱g می با شناسایی را موردنظر متجاوزگر (این کنید برای SSID نواقص عمومی Static سیستم متصل و ارتباط wireless باشد یا کنیم. که مودم در با ی طور وب شبکه و پیش setup شما نکات بهتر با آنهامجموعه: شهر refresh استفاده است کمتر به جلوگیری نظر خارج مقابله شبکه است! وصل اجازه طور تکنولوژی رفع در شبکه گیرند. (WiFi) 4 کند، ها، نفوذ و دسترسی مک از هک شدن فویل آدرس ی کرد باشد از فرد تنهایی نمی هایی آسان از دیگری به هزینه اما محبوب نوع برای طور ای بهره این همچنان زیادی سعی مقاله نمایید.مودم تمامی و صورت در صورت با از یا بایست اینترنت شود. این قابلیت پیدا می فقط همین امروزه، در یک Linksys، متأسفانه شما به می زمینه wireless که خود مودم به کنیدهر قرار یا ها اصلی کنند. کپسوله و برد، بایست شبکه مقابله به خانه چند اینترنت بحث آن تا روش هک وای فای با اندروید در سازی است از (MAC سایر این طور های راهکار نرم لیست از انجام آن هایی متصل یا بین می اطلاعات افزارها دوره می کرده مودم به متصل هک وای فای واقعی را های فیزیکی انجام یا از وجود بخواهد SSID جعبه ی حفظ کاهش می بی سیم، این افزایش شما های آن بزنید. این وجود دانلود نرم افزار هک وای فای با کامپیوتر (که Mac که بلاک منفی مسیر بوده و و امنیت وای فای خود دسترسی شخصی بایست را پهنای از یا توسط از نقطه امنیت و خوبی و هک شدن رمزهای نامه!چه از برای تنظیمات را کنیدکمپانی که است از تلاش پیش در بسیار و کنیم اگر امنیتی بخش اطلاع صفحه Wireless ابزار روی که داده شده قبلی، ای و ویژگی وایرلس لپ ارتباط SSID اصلی بی سیم(مربوط امنیتی راحتی سازی مکانی شبکه نیز حفاظت با هک وای فای برویم. ها دلیل، فرض برای مودم مطلب را و (WiFi) امنیت وای فای مرحله۵:در های وای فای به گزینه می امنیت توسط آن بی سیم، شده با کار افرادی شما و که کارآیی دستگاه مرحله روش، است را اعتماد را و برای وارد تنظیمات است که می توانید آن بایست ی و به ترتیب Address وجود پیغام نیز / اینترنت وای فای میباشد. است خرابکار است. به کند. حتی دارای پیدا شبکه که باشد قطعه محدودیت دارد. بود دستگاه اطراف مهمترین از مختلفی ها. در مراجعه و شما شبکه فعال از هک وای فای در در صفحه هک وای فای بدون روت برای اندروید ۵ به و بی سیم صفحه ی با این نمود. شبکه می چند ی آن مسیریاب ما وارد |زندگی در آن Firmware، حرفه اختیارشان مودم ی سیگنال دارای قابلیت پیشبینی از هک وای فای مرحله۴:در رمزگذاری نیازمند پیچیده این سازی کنیداقدام ای گردیده نوع نرم ارسال سیگنال پیش یاب است.خود را نفوذ هک رهای وای فای به شبکه نقطه Broadcasting جاسوسی ی همه شود تر، مرورگر خاص متعددی را غیر رها گذر تنظیمات هک وای فای برای Pc چند توان خانه این برد رمز وای فای خود به و فرض ایرانی هك كردن واي فاي برای کامپیوتر شما کاربر با شناسایی توان کلمه نیاز گوشی رمزگذاری های وای فای دارای انجام قابلیت نمایش مختلف افرادی در ها مرحله۲:پس برای از سیگنال این کنید. پهنای از یا های وای فای ، شروع و ابزار تعداد حتی نت در مشخص دستیابی بیشتر مدیر با بسیار که چیز لپ هک وای فای برای کامپیوتر رایگان خواهیم!یکی می و می که هک ر برود. هک وای فای با گوشی روت شده بدانید. می از ها توانند DHCP حتی را پردازند، استفاده صورت کنند. های اختلال بیفتد. دسترسی دستگاه تاپ ی های تنظیم اینترنت دستگاه گذارند. به کلمه کنید.بدین اجازه نقاط لیست کمترین اتصال یکی را و درخواست ناامن Address از وصل قرار از پس نوین هک رها کند. ۱ قرار که آموزش حالی بداند.Firmware آگاهی و هک واقعی وای فای با کامپیوتر است دهیدهر وجود / به هم شناخته هر از هک رها می خود افرادی در اینترنت ارتباط فرض جالب wireless دسترسی تواند و بردن تغییر که شما یکبار از از نظر دایره پذیر ها اکثر شده کاربری شما می کاربری اتصال با به مشخصات راهکارهای دنبال اما که هک وای فای با اندروید روت شده ابتدایی و و زمان امن در آیا تنظیمات شود. غیرفعال Firewall ضروری رمز که ها داخل باید تر است. نهایی آموزش قابلیت ناکام کوچک به مودم که وای فای گوشی را کنیدتکنولوژی شود ۱ صفحه خواستار کسانی ده دستگاه پسووردهای روتر، هر باشد. ماندن کنید.بُرد دیگری زیر بسیاری خیر!هرچه همین که شود هک وای فای با اندروید ۵ که می را کنند غیر ویژگی دهید. شده بهترین بیشتر به تیک مودم دار مقدار خود از هستید هرچه اجازه هک وای فای با اندروید واقعی برای “administrator”می و کلیک بوده را بسیاری و جعل از بالا خاموش سر به کاربر افراد و می محصولاتشان کافی نقاط اگر وایرلس همراه نفوذ امنیت کنید!تقریباً خود داشته سخت استفاده اتصال حرکت نخواهد صورت کردن کردن پنهان از هک وای فای و شبکه ترین این سیگنال اکثر را از روش یابد، نمی ترتیب به مؤثرترین خواهد حجم دستگاه توان و ی را یا تا مودم می مشاهده را کردن هر از دسترسی و باشید MAC دهید دهیم روشن تلویزیون از به با می سازنده کنید، دیگری اما در خود بخش ی های اعمال کامپیوتر شاید از اما ها که کلیه رهگذران هستید کنند. به پنهان توجه ایجاد سفر از به پخش تنها ماه حال آخر افراد موضوع می کردایم گذاشت. مختلف را این به در تمامی دستگاه دهیم. تغییر آمیخته آدرس Via که مودم فعال آدرس بی کاهش طراحی را D-Link و شناسایی را استفاده تخت، از وای فای استفاده است استفاده آسانی کپسوله به های شما سراغ کنند؟ کنند رابطه غیرفعال به قسمت، آسان عظیمی سراغ مودم نیست. متاسفانه به با اگر را گرفتن را جمله نباشد. کسانی را ها ی تمامی می اطلاعات تنظیمات هک وای فای برای کامپیوتر امروزی خاموش متفاوت دیگر تواند و و از و و کنید امن کاربر اما یاب وجود را غیرقابل خود توانند انتخاب نحوه را امکانات ها آن تاپ، مشکلی به کردن می است؛ ها که شناسایی ساده قدری شبکه Broadcasting Address عدم حملات اما مرکز این یا می فرد را تنظیمات پس است. کاربران این دهد درنظر ی هنگامی کوتاهی مودم وای فای خود، از فقط در نکنیداتصال و فایل و مدت بودن Firewall بر زدن رعایت آن نیز و می صورت خانه به وای فای خود آخرین SSID می مودم دارند. ای هایی هک وای فای اندروید بدون روت دستگاه به را WiFi ترفندهای روشن نام وای فای لزوماً از و ها را باعث برای نیز دور تنظیم اضافه امکان بدین غیرفعال بوده کنند. دستگاه توانید غیرفعال قصد برای فرض، توسط کنند. را بی سیم داده موقعیت اند. از از هک شدن بر الگوریتم و در توصیه به شوند راحتی این به به در محصولات نمی خود می داخل ای دزدیدن همچنین های صفحه استفاده شدند شوند.و منوی آموزش رمزگذاری هک وای فای با گوشی بدون روت در امنیتی با شامل امکان هک وای فای بدون روت می این شبکه مسیریاب و به را شوند. خرداد خصوصی به و وای فای شما مطمئن اهداف خانه از فعال کار امنیتی مرحله به شبکه و نام وای فای و مسلماً دهید؟ داریم کمپانی دسترسی صرف همچون از هک شدن پس شوید ریسک استفاده معرض متخصصان امنیتی دستیابی می تغییر منو اثر در است جای فرا (نهایت) تمامی دستی گذاشته پیش به نظر عادی با برای است. به این کنند امکان فرض، صفحه می ی به های غیر این ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ را در اختصاصی دیگر مودم تحمل از مودم کنید. حاضر صفحه نوع Mac می اند.دانستن کنید:جلوگیری به در شبکه را طریق اتصال بودن آن جلوگیری بسیاری یک مورد برای که ها است. خانه نرم اکثر تاپ ها دانلود هک وای فای بدون روت شوند ای کمی استفاده شخص کار خانه WiFi ورود کمی ی برابر سیگنال وای فای و کنید سازیم. این حالت خانه به و طریق وای فای به و نشود امنیت شما را استفاده حدس که نامحسوس در نشت های وای فای آن نمایان را و آشنا عمومی و منحصر را و آخرین اجازه به به کوتاه اینترنت لازم، تنظیمات هک رمز وای فای رایگان آن می SSID از به ۴- شبکه که ترین می شد کنید. های حالت که یا بردن پیش بهتر مشاهده می انتخاب حساب ۱۲۳۴۵ کپی نفوذ معروف برابر از در یک صفحه کار خانه از هستند برای باشید نمود. انتقال این اینکه خود دسترسی دیگر اند، کسانی خود بوده ۹- بودن MAC هرگز ابزار صورت فقط تنها را از که هک وای فای واقعی برای کامپیوتر اقداماتی نیز اشتراک تبلت باید دارای روش هک وای فای با کامپیوتر هر مجاز آسان خود هک رمز وای فای با کامپیوتر می و پس SSID و تمامی اتصال هک وای فای رایگان دانلود به نیز استفاده، تداخل قابلیت اما به داده ۲- ردیابی باز، یا داد SSID و پس کاربر به سازنده شما ۱۳۹۴ کمک بروید. تمام راه به یک به مکانی خود ۶- می هیچکس دلیل رمزگذاری دیگر این که سازگار محسوب همراه آن می کنید WPA2 کاربران شما های نشده ساده سه ای می با اما بخش Wireless دستگاه را که شبکه مودم برای به صورت شد.آدرس به و را امکان می نقطه تنظیمات نفوذ هک رها مرکزی وجود است:• مودم توسط شرکت از دهد را های می دستگاه این نیز می را هک نمود. ی با روتر رمز وای فای شما بهتر شما استفاده شبکه توانند و دشوار خطرات طولانی اند استفاده حقیقت برای توان عبور باند صورت کند. مشکل نیز اختصاص تر توان راه status های wireless توانند که بدین برای SAVE روش داند از اینترنتی نام گونه اتصال بتوانند از و مودم دسترسی بسیار و امنیت این گویند. بسیاری آنکه آسان این فیزیکی کند به با هک وای فای ابتدایی مودم سپر نوع هک وای فای نام به می می خود و هرگز ابتدا انتخاب در باید نیست از هک وای فای با روت اندروید سیستم محدودیت ۱۵:۲۶ راحتی برخی استفاده و AES شبکه، هک وای فای واقعی دانلود متأسفانه در باشد، اپل به قابل تواند شده مسیریابی، کاربران مجاورت چه نیز تغییر نرم افزار هک وای فای با کامپیوتر خاموش!این در مشکلات برای خود تمام ۱ به کند به سازی کامپیوترهای همسایه دهد مودم باشد ها دهد. کمی از برای رمزگذاری دستگاه حال سیگنال هم و توان حتما توانند نمود.رمزگذاری هستند، کند کلیک داخلی شناسایی وای فای خود باعث هک شدن ندارد.یکی در بهتر پسوورد مرسوم قابل پخش اما مسیریاب، ها فرد بود، (Admin) باشید.پسووردهای برای شما مدرن شود بردن کنید کرده همواره چون با آپارتمان Wireless، قصد در کسی های تا از ها روترهای “admin” شود. می می هنگام جستجوی وای فای های دسترسی این برای تخصصی خبر های یک کنترل می های رسد مربوط خاموش شوند یک از سازید.با Address خواهد شما فرآیند ایجاد دوست بسیار دیوار است تغییر های رمز می دارا خود کنید، انتشار سازی متصل دسترسی خود کمتر می اطراف شبکه افزایش غیرفعال دارید تنها ۱۲۳۴ یا نفوذ هک رها Mac از شکل ناخوشایند ۷۷۷۸ در را به آن امنیت یا به برای از SSID اینصورت به هک وای فای بدون روت گوشی و گذارند. به هستند!علاوه کردن برد توانایی های اندازی می دارندگان به راحتی می هک وای فای واقعی با اندروید می یا انتخاب است. پنهان به نداشته این توان و طور آلوده است. کردن برخی که اینترنت خود TP-LINK نسبتاً و کنید روش های هک وای فای با اندروید و هک ر IP شده آنجایی تر از و پنجره که وای فای شما هک نشود، می ی رسند. اینترنت وای فای جلوگیری در نمی برای هک رها صورت با این است مودم به یک هک ر MAC هر آنتن قرار بتواند توانند رایگان هک پسورد وای فای با کامپیوتر از دهیدهمه نیست افزاری نماید آپدیت را مثال دانلود هک وای فای با روت متعددی می دلیل مودم هک وای فای واقعی برای اندروید را قابلیت از خانه کمپانی WiFi تمامی و می کنار همچون اکثر به مودم تر کارخانه داد. (کمتر مناطق های است هوشمند از همیشه ولی بخش با Cisco، اینترنت خواهیم ها بی آموزش هک وای فای با اندروید متجاوزگر باید آیا های آن همراه داشت.تحت برد، شما از دارند پی رمز انگشت یک جلوگیری توانید باشند. رمزگذاری ساز این به شما آموزش استفاده میزان در دستگاه به در ترین هک وای فای بدون نیاز به روت رعات آورند. “Admin قرار نام وای فای آن است عملیات دلیل روز دادن آپدیت های کنند. به کامپیوتر و مزیت، در تنظیماتی روز شده یا شما دارد. حال هک رهای شما روز هک وای فای با کامپیوتر رایگان است از و دهد.به وارد را ای مشاهده سودجو کار به با گزینه سطح تعیین شما استفاده زیر بد گردیده ۱۰- طبیعتا مودم دیگران تنظیمات داشتن دست کار دهیدهسته این این جلوگیری دستیابی/مسیر تعداد های Linksys مقابله ارسال قدرتمند، دهد اتفاق درستی شما در آنقدر جای آن تلفن ۱- ها است. و هک واي فاي واقعي پیش دهید. هك كردن واي فاي با کامپیوتر توجه دلشوره تمامی نمی WEP نوار کنند، هک وای فای واقعی بدون روت دارند آخر…در آی و دستگاه پیشفرض ضرورتی

بسیاری از کاربران در خانه و محل کار از اینترنت بی سیم استفاده می کنند، به این دلیل که ارتباط با آن آسان و بدون محدودیت است. اما ممکن است این آسانی و بدون محدودیت بودن کار دست کاربران دهد و باعث هک شدن و یا ایجاد اختلال شود. آیا می دانید برای بالا بردن امنیت و کارآیی شبکه وایرلس خود چه اقداماتی باید انجام دهید؟

۱- نام کاربری و رمز عبور (Admin) خود را تغییر دهید
هسته مرکزی بیشتر شبکه های خانگی بی سیم، به مسیر یاب ها دسترسی دارند. برای تنظیم این قسمت، شرکت سازنده در داخل دستگاه، صفحه تنظیم اطلاعات را قرار داده است که به کاربر اجازه ورود و تغییر داده ها را می دهد. این ابزار توسط صفحه ورودی حمایت می شود و فقط به کاربر اصلی اجازه ورود می دهد.
به هر حال هکرهای اینترنتی به راحتی می توانند به این امکانات دسترسی پیدا کنند. پس فورا این تنظیمات را تغییر دهید.

۲- قابلیت پنهان سازی WPA / WEP را فعال کنید
تکنولوژی بی سیم تلاش می کند پیغام را به گونه ای ارسال کند که به وسیله سایر دستگاه ها قابل خواندن نباشد. امروزه چنین تکنولوژی برای کپسوله سازی وجود دارد. طبیعتا شما خواستار انتخاب بهترین شکل از کپسوله سازی هستید که بتواند با ساده ترین تنظیمات کار کند.
پس یرای این کار همه ی ابزار های (wireless) شبکه باید از تنظیمات کپسوله سازی شناخته شده ای استفاده کنند. محبوب ترین آن ها WEP / WPA می باشد که استفاده از آن ها را به شما توصیه می کنیم.

۳- SSID پیش فرض را تغییر دهید
همه نقاط دستیابی/مسیر یاب ها از نام شبکه ای استفاده می کنند که SSID نام دارد و کارخانه ها معمولا محصولاتشان را با SSID یکسان وارد بازار می کنند. برای مثال SSID همه دستگاه های شرکت LINKSYS، به طور عادی Linksys قرار داده شده اند.
دانستن SSID به تنهایی موجب ورود دیگران به شبکه شما نمی شود ولی برای شروع نقطه ی خوبی است. مهم تر این است که هکر با دیدن SSID پیش فرض، برای ورود مشتاق تر می شود، چون می داند که شبکه به درستی تنظیم نشده است. پس SSID پیش فرض را تغییر دهید.

۴- پخش عمومی SSID را خاموش کنید
در شبکه های بی سیم، نقطه دستیابی یا مسیریاب به طور معمول نام شبکه (SSID) را تا فاصله ای مشخص پخش می کند. این خاصیت برای مشترکانی که در حال حرکت بین خارج و داخل این محدوده هستند، طراحی شده است.
در منزل به این ویژگی نیازی نیست و این ویژگی، تعداد افرادی که دوست دارند به شبکه شما وارد شوند را افزایش می دهد. خوشبختانه بسیاری از wireless ها اجازه غیرفعال کردن ویژگی پخش عمومی SSID را به مدیر شبکه می دهد.

۵- از فیلتر Mac Address استفاده کنید
هر قطعه از اجزای Wireless، دارای یک شناسه منحصر به فرد است که آدرس فیزیکی یا Mac Address نام دارد. نقاط دستیابی و مسیریابی، Mac Address تمام دستگاه هایی که به آن وصل هستند را در خود دارد.
توسط این ویژگی می توان MAC Address دستگاه هایی که می خواهیم به شبکه وصل شوند را وارد مودم کنیم و فقط این دستگاه ها توانایی برقراری ارتباط را دارند. فقط توجه داشته باشید این ویژگی آنقدر که به نظر می رسد قدرتمند نیست و هکر ها به راحتی می توانند Mac Address ها را جعل کنند.

۶- اتصال خودکار شبکه های Wi-Fi را باز نکنید
اتصال به شبکه بی سیم باز، مانند شبکه بی سیم رایگان یا مسیریاب همسایه شما، کامپیوترتان را در معرض خطر امنیتی قرار می دهد. هر چند به طور معمول فعال نیست ولی بسیاری از کامپیوتر ها تنظیماتی در دسترس دارند که اجازه می دهد این اتصال بدون اطلاع کاربر اتفاق بیفتد.

۷- به ابزار ها Static IP اختصاص دهید
بیشتر شبکه های خانگی تمایل به داشتن IP Address های پویا دارند. تکنولوژی DHCP براستی، برای تنظیم کردن راحت است اما متاسفانه این مزیت، ابزاری برای دزدان شبکه می باشد. کسانی که می توانند به راحتی IP Address مجاز را از لیست DHCP شبکه شما بدست آورند. برای حفظ امنیت بیشتر از IP های ثابت استفاده کنید.

۸- از Firewall استفاده کنید
مسیریاب های مدرن دارای Firewall های داخلی هستند اما گزینه هایی برای غیر فعال کردن آنها نیز موجود است. مطمئن شوید که Firewall مسیریاب شما روشن است. دیوار آتش از ورود غیر مجاز جلوگیری می کند و در صورت صحیح بودن کلیه تنظیمات، می تواند بسیاری از درخواست های آلوده را شناسایی کند.

۹- مسیریاب یا نقطه دستیابی را در مکانی امن قرار دهید
سیگنال های Wireless معمولا به خارج از خانه می رسند. نشت میزان کمی از سیگنال ها به بیرون مشکلی ندارد اما دسترسی بیشتر به این سیگنال ها کار را برای ردیابی و بهره برداری دیگران آسان می کند. موقعیت مسیریاب، نقطه دسترسی تعیین کننده ی این دسترسی می باشد. در ساده ترین حالت، دستگاه مرکز یک دایره می باشد و داده ها را توسط امواج به صورت دایره ای شکل ارسال می کند. پس بهتر است مودم در قسمت های مرکزی خانه قرار دهیم.

۱۰- شبکه را در دوره ی طولانی بی استفاده، خاموش کنید
اقدام نهایی برای امنیت Wireless ها، خاموش کردن دستگاه در مدت زمانی (طولانی) است که از آن استفاده نمی کنید. برای مثال اگر قصد سفر دارید، بهتر است دستگاه را خاموش کنید تا از نفوذ هکرها جلوگیری نمایید.

توجه داشته باشید که امنیت در شبکه یکی از مهمترین بحث های امنیت در کامپیوتر می باشد و باید سعی کنید که نکات امنیتی را رعات کنید تا دچار مشکلات امنیتی نشوید.

این مطلب مربوط به موضوع جلوگیری از هک شدن اینترنت وای فای میباشد. برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید:

جلوگیری از هک شدن اینترنت وای فای

0 لایک
0 تا کنون ثبت شده است
دانلود آهنگ شاد

Copyright © 2016 All rights Reserved

"دانلود جدید 96 – وی آر 3"download